Tìm
English
Thứ sáu, 10/02/2023 - 9:26

TB: v/v cho nghỉ học tại khu giảng đường mới A, B số 69 Đức Thắng
Số: 07/TB-QLĐT ngày 10 tháng 02 năm 2023

Căn cứ Thông báo của ban Quản trị thiết bị về việc sử dụng hội trường, Ban Quản lý đào tạo thông báo:

Các lớp học đã bố trí theo kế hoạch tại khu giảng đường mới A, B số 69 Đức Thắng được nghỉ học Chiều ngày 13/02/2023.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết để thực hiện.

- Các Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên giảng dạy các học phần/môn học thuộc Bộ môn biết và chủ động lịch giảng bù.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc phát sinh, các cá nhân/đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 6361

Danh sách liên kết