Tìm
English
Thứ hai, 19/03/2012 - 15:0

Ban Giám đốc Học viện
Thông tin lãnh đạo của Học viện Tài chính:

GIÁM ĐỐC: PGS.,TS. NGUYỄN TRỌNG CƠ, Nhà giáo Nhân dân, Giảng viên cao cấp
- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Học viện.

- Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực: Công tác tổ chức cán bộ. Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác hành chính, văn thư; thi đua, khen thưởng. Công tác truyền thông. Công tác thanh tra. Hoạt động bồi dưỡng, tư vấn tài chính.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng Học viện; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Thanh tra giáo dục; Tạp chí nghiên cứu Tài chính - Kế toán; Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn TCKT; Khoa Tài chính doanh nghiệp.

 

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC:

PGS.,TS. NGƯT TRƯƠNG THỊ THỦY

- Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Công tác nghiên cứu khoa học khối đào tạo và nghiên cứu khoa học sinh viên. Hoạt động hợp tác quốc tế. Công tác thông tin báo chí của Học viện.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế. Khoa Quản trị kinh doanh, Ngân hàng - Bảo hiểm, Thuế và Hải quan, Ngoại ngữ, Kinh tế, Tài chính công; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

PGS.,TS. NGƯT NGUYỄN VŨ VIỆT

- Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Công tác tài chính, cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản, công nghệ thông tin. Công tác đào tạo sau đại học. Công tác nghiên cứu của 2 Viện.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: các Ban Quản lý dự án, Tài chính kế toán, Quản trị thiết bị; Thư viện, Trung tâm Thông tin; Trạm Y tế. Các khoa Sau đại học, Kế toán, Cơ bản, Lý luận chính trị. Viện Kinh tế - Tài chính; Viện Đào tạo quốc tế.

 

 

TS. NGUYỄN ĐÀO TÙNG

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Công tác đào tạo Đại học chính quy, Đại học văn bằng hai, Liên thông đại học, Vừa học vừa làm. Công tác khảo thí và quản lý chất lượng. Công tác quản lý sinh viên.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Quản lý đào tạo, Khảo thí và quản lý chất lượng, Công tác chính trị và sinh viên; các Khoa Hệ thống thông tin kinh tế, Tài chính quốc tế, tại chức.

Số lần đọc:127412
Các bài đã đăng
trang 1/1

Danh sách liên kết