Tìm
English
Thứ tư, 19/05/2021 - 9:51

Bài 4.Hướng dẫn lựa chọn Tạp chí phù hợp và Cách gửi bài
Tiếp theo các bài đã đăng:

Bài 1. Link bài 

Bài 2. Link bài

Bài 3. Link bài

Ban HTQT, HVTC tiếp tục gửi đến quý độc giả Bài 4. Là tài liệu tham khảo cho những người quan tâm trong việc lựa chọn Tạp chí phù hợp với bài viết, cũng như cách thức khi gửi bài báo. Bài minh họa hình ảnh của 03 Tạp chí quốc tế rất uy tín về toàn bộ quy trình (tìm kiếm-đăng ký-đăng bài-theo dõi phản biện-kết quả) là: (1) SER: Singapore Economic Review, https://www.worldscientific.com/worldscinet/ser,nhóm worldscientific; (2) FRL: Finance Research Letters, nhóm sciencedirect,https://www.sciencedirect.com/journal/finance-research-letters; (3) CFRI: China Finance Review International, nhóm emerald,  https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2044-1398,

Nội dung cụ thể:

Phần 1. HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN TẠP CHÍ PHÙ HỢP

A.Lựa chọn Tạp chí thuộc Scopus

Bước 1. Vào link: https://www.scimagojr.com/; Sẽ được Hình 1. Màn hình

Có thể đánh tên Tạp chí hay ISSN hay Từ khóa Tạp chí muốn tìm hoặc thực hiện Bước 2

Bước 2. Bấm vào Journal Ranking, sẽ hiện Hình 2, Màn hình để lựa chọn

Ý nghĩa các Trường:

          (1) All subject areas: lĩnh vực lựa chọn, ví dụ: Business, management and accounting,…chọn thư mục. Với việc chọn này sẽ hiện ra các Tạp chí thuộc lĩnh vực cần tìm

          (2) All subject categories: phân loại nhỏ của trường, với nhóm cụ thể, ví dụ: Accounting

          (3) All regions/countries: lựa chọn Tạp chí thuộc khu vực nào/đất nước nào. Ví dụ: Pacific Region

          (4) All types: thể hiện tìm kiếm thuộc Tạp chí hay sách hay Kỷ yếu hội thảo…

          (5) Year: lựa chọn năm của Tạp chí

          (6) Only Open Access Journals: những Tạp chí thuộc DOA (Directory Open Access)

          (7) Only EciELO Journals: những Tạp chí có chỉ số thấp

          (8) Only WoS Journals: Những Tạp chí thuộc Web of Sciences ISI

Notes: Có thể lựa chọn một điều kiện riêng hoặc nhiều điều kiện tùy theo mong muốn của người tìm kiếm

Bước 3. Sau khi lựa chọn bước sẽ, sẽ thực hiện kiểm tra Tạp chí như Bài 1 (Link Bài 1)

Bước 4. Sau khi tìm và kiểm tra Tạp chí ưng ý, thực hiện mở website của Tạp chí và đăng ký thông tin, đọc kỹ các thông tin của Tạp chí, đặc biệt là phần Guide for Authors. Ví dụ Tạp chí Finance Research Letters, link: https://www.sciencedirect.com/journal/finance-research-letters; Hình 3. Màn hình Tạp chí

         

+ Register: Khai báo các thông tin để có Account: qua việc khai báo này, tác giả sẽ được cấp account và password, cần phải kiểm tra email đăng ký và xác định thông tin mới được xác nhận.Hình 4. Minh họa việc đăng ký thành công Tạp chí Singapore Economic Review (SER) (thuộc danh mục ISI/SSCI, Scopus, ABDC)

Hình 5a. Màn hình Tạp chí sau khi có Account và password

Hình 5b.

         

+ Đọc kỹ Guide for Author để xem các hướng dẫn về trình bày bài viết, trình bày danh mục tài liệu tham khảo  tại Bài 2. https://hvtc.edu.vn/tabid/102/catid/2/id/33697/Huong-dan-su-dung-phan-mem-trinh-bay-Danh-muc-Tai-lieu-tham-khao-Tiep-Bai-2/Default.aspx

B. Muốn tìm Tạp chí thuộc danh mục ISI(do lĩnh vực kinh tế thuộc nhóm KH-XH-NV nên sẽ tập trung vào tập con là các Tạp chí thuộc nhóm SSCI/ESCI/SCIE)

          Bước 1. Mở link: https://mjl.clarivate.com/search-results; Hình 6. Màn hình tìm kiếm Tạp chí WoS (Web of Science)

          Bước 2. Đăng ký thông tin cá nhân (Creat free Account)

Hình 7. Màn hình đăng nhập sau khi khai báo thông tin cá nhân

Tại phần Search Journals còn thể gõ Tên Tạp chí hay ISSN  hay từ khóa loại Tạp chí muốn tìm, ví dụ Accounting, thì màn hình sẽ hiện ra các Tạp chí thuộc lĩnh vực Accounting, Hình 8. Trích màn hình kết quả các Tạp chí thuộc lĩnh vực Accounting

C. Cách tìm Tạp chí thuộc danh mục ABDC

Tương tự, mở link: https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-list-2/

Phần 2. HƯỚNG DẪN GỬI BÀI BÁO (SUBMIT THE PAPER)

Bước 1. Đăng nhập website Tạp chí (sau khi tìm và kiểm tra Tạp chí thấy phù hợp ở phần 1. Đồng thời bài viết đúng chủ đề (Aims); trình bày theo quy định (Guider for Author/Instructions for Authors/submission guidelines)…gõ tên đăng nhập User ID và password, Hình 9a. Màn hình đăng nhập Tạp chí

Hình 9b. Màn hình Tạp chí sau khi đăng nhập

Hình 10a. Các bước thuộc quy trình submit bài báo (Begin Submission)

Hình 10b. Các bước thuộc quy trình submit bài báo (Begin Submission)

Hình 10c. Các bước thuộc quy trình submit bài báo (Begin Submission)

Hình 10d. Các bước thuộc quy trình submit bài báo (Begin Submission)

Hình 11. Màn hình kiểm tra tình trạng bài báo đã được submit thành công và quá trình phản biện bài (peer reviewers) gửi lại lần (resubmitted)

Nhận xét: có thể thấy quá trình submit bài Tạp chí chuẩn quốc tế hoàn toàn không phải là cách gửi mail bài viết, mà trải qua nhiều công đoạn và nhiều thủ tục, đảm bảo sự bảo mật thông tin khi phản biện, bảo đảm về các minh chứng gửi bài (lần 1 và nhiều lần sau), về mặt thời gian. Các Tạp chí thường thuộc nhóm NXB (Publishers, ví dụ worldscientific, sciencedirect và emerald) chứ ít khi đứng độc lập (Standalone Journal).

Ban Hợp tác quốc tế
Số lần đọc: 4722
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết