Tìm
English
Thứ sáu, 08/05/2020 - 22:21

TB: v/v Lịch thi kết thúc học phần/môn học đối với các khóa/lớp tạm dừng lịch thi học kỳ II năm học 2019 - 2020
Số: 44/TB-QLĐT ngày 07 tháng 05 năm 2020

Căn cứ Thông báo số 29/TB-QLĐT ngày 27/3/2020; số 30/TB-QLĐT ngày 03/4/2020 của Ban Quản lý đào tạo về việc tạm dừng kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần/môn học hệ Liên thông đại học, Đại văn bằng 2; học cùng lúc hai chương trình; học lại, học cải thiện điểm, học bù Học kỳ II năm học 2019-2020;

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi kết thúc học phần Học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với các khóa/lớp tạm dừng lịch thi từ ngày 20/3/2020-- 20/4/2020 như sau:

1. Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần/môn học đối với hệ Liên thông đại học (Phụ lục 1).

2. Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần/môn học đối với hệ Đaị học văn bằng 2 (Phụ lục 2).

3. Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần/môn học đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù; lớp học cùng lúc 2 chương trình (Phụ lục 3).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh liên quan; các đơn vị, cá nhân phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 4180

Danh sách liên kết