Tìm
English
Thứ năm, 10/03/2022 - 9:46

Hướng dẫn thi Trắc nghiệm máy trực tuyến dành cho sinh viên
Số: 31/CV-KT&QLCL

Căn cứ thông báo số 1178/TB-HVTC ngày 05/11/2021 của Giám đốc Học viện về Kết luận Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2021-2022;

Căn cứ thông báo số 164/TB-HVTC ngày 25/02/2022 về việc tổ chức thi kết thúc học phần GĐ 1-HK 2 năm học 2021-2022;

Căn cứ quyết định số 636/QĐ-HVTC ngày 25/06/2020 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định về tổ chức, quản lý thi trắc nghiệm trên máy vi tính;

Căn cứ công văn số 23/CV-KT&QLCL ngày 02/03/2022 của Ban Khảo thí & QLCL về việc hướng dẫn quy trình tổ chức thi và hướng dẫn sử dụng phần mềm trắc nghiệm máy trực tuyến;

Căn cứ kết luận số 195/HVTC-KL ngày 09/03/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính kết luận về việc triển khai công tác tổ chức thi HK 2 Năm học 2021-2022 và Hướng dẫn thi trắc nghiệm máy trực tuyến.

Ban Khảo thí & QLCL kính gửi các Khoa, Ban, Bộ môn, Cố vấn học tập, Các lớp sinh viên:

- Quy trình tổ chức thi trắc nghiệm máy (TNM) trực tuyến (Phụ lục 01).

- Hướng dẫn tổ chức thi TNM trực tuyến dành cho CBCT (Phụ lục 02).

- Hướng dẫn thi TNM trực tuyến dành cho sinh viên (Phụ lục 03). Link bài Hướng dẫn sinh viên thi trắc nghiệm máy trực tuyến (bản Internet)

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai và thực hiện.

Ban Khảo thí & QLCL
Số lần đọc: 14428

Danh sách liên kết