Tìm
English
Thứ hai, 06/06/2022 - 15:32

TB: v/v Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đối với hệ Liên thông đại học khóa 23 (tuyển sinh đợt 1, 2/2020)
Số: 563/TB-HVTC ngày 02 tháng 06 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-HVTC ngày 15/10/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính Quy định học phần thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên các hệ đại học loại hình đào tạo chính quy; Quyết định số 466/QĐ-HVTC ngày 28/05/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Giao kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022;

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Ban QLĐT thông báo Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đối với hệ Liên thông đại học Khóa 23 (tuyển sinh đợt 1, 2/2020) như sau:

1. Đối tượng học học phần thực tập tốt nghiệp

- Sinh viên hệ Liên thông đại học Khóa 23 (tuyển sinh đợt 1,2/2020) tổ chức học tại Học viện Tài chính.

- Sinh viên hệ Liên thông đại học khóa cũ còn quyền học tại Học viện nhưng chưa hoàn thành học phần thực tập tốt nghiệp chủ động liên hệ với Ban Quản lý đào tạo (Đ/c Sơn, SĐT: 0912.501.985, Email: nbsonhvtc@gmail.com) để đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp trước ngày 10/06/2022.

2. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp: (Lịch chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

3. Tổ chức thực hiện:

Các Khoa, Ban, Bộ môn liên quan phối hợp tổ chức thực hiện học phần thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo, đảm bảo quy định hiện hành.

Lịch thực tập tốt nghiệp hệ Liên thông đại học Khóa 23 (tuyển sinh đợt 1, 2/2020) thông báo trên Website: hvtc.edu.vn hoặc aof.edu.vn/daotao và tại các đơn vị hợp tác liên quan liên quan.        

Trong quá  trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 660
Thông báo

Danh sách liên kết