Tìm
English
Thứ sáu, 30/09/2022 - 16:12

TB V/v Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định Quản lý hoạt động KH&CN sửa đổi, bổ sung

Trên cơ sở nội dung quy định Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ số 266/QĐ-HVTC ngày 21/04/2010 của Học viện Tài chính. Ban QLKH đã xây dựng Dự thảo Quy định Quản lý hoạt động KH&CN sửa đổi, bổ sung; 
 
Để kịp thời ban hành quy định Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ phù hợp với các quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của Học viện, Ban Quản lý Khoa học đề nghị Trưởng các đơn vị thực hiện nội dung sau:
  1. Tổ chức triển khai lấy ý kiến góp ý của cán bộ, viên chức trong đơn vị đối với dự thảo quy định Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ (Dự thảo được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện).
  2. Tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về Ban Quản lý Khoa học, chậm nhất vào ngày 07/10/2022, để Ban QLKH kịp thời tổng hợp, báo cáo, trình Giám đốc ra Quyết định ban hành Quy định Quản lý hoạt động KH&CN sửa đổi, bổ sung. 
Các ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: khoahoctc@hvtc.edu.vn chậm nhất ngày 07/10/2022.
 
Thông tin xin liên hệ: 
  • TS. Nguyễn Thị Thúy Nga - P317 - Ban Quản lý Khoa học - SĐT: 0869.987.986
  • TS. Đào Ngọc Hà - P415 - Ban Quản lý Khoa học - SĐT: 0982.103.936
Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
BAN QLKH
Số lần đọc: 619

Danh sách liên kết