Tìm
English
Thứ tư, 12/09/2018 - 13:53

Thông báo Xét tuyển đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học cho khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi
Căn cứ công văn 3671/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học cho khu kinh tế Dung Quất & Các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 1562/BQL-QLDN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất & Các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Khu kinh tế Dung Quất & Các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 (sau đây gọi tắt là Ban Dung Quất).

Học viện Tài chính thông báo xét tuyển đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học cho Ban Dung Quất như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

- Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, đã tốt nghiệp trung học phổ thông có nguyện vọng và cam kết sau tốt nghiệp về làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất & các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, ưu tiên thí sinh diện chính sách (con thương binh, con liệt sĩ, người dân tộc thiểu số…) và những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi.

- Đạt mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 của Học viện tài chính là 17 điểm. Mức điểm trên đã cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển; Điểm tối thiểu của mỗi môn/bài thi trong Tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1 điểm.

II. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN

TT

Ngành đào tạo/

Chuyên ngành đào tạo

 

Mã ngành

 

Tổ hợp môn xét tuyển

 

Chỉ tiêu

 

 

Trình độ đại học

 

 

 

35

 

1

Ngành : Kế toán

 

7340301

Xét tuyển 1 trong 3 tổ hợp:

Toán, Lý, Hóa(Khối A00)

Toán , Lý, Anh( Khối A01)

Toán, Văn, Anh( Khối D01)

 

20

2

Ngành: Kinh tế

 

7310101

Xét tuyển 1 trong 2 tổ hợp:

Toán , Lý, Anh( Khối A01)

Toán, Văn, Anh( Khối D01)

 

15

 

III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

- Chương trình được đào tạo theo hình thức tín chỉ, sau khi học bổ sung kiến thức 01 tháng đảm bảo kiến thức, sinh viên học cùng các lớp đào tạo hệ chính quy tập trung tại Học viện tài chính. Trong quá trình học tập, sinh viên đi kiến tập, thực tập tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Học phí  37.650.000  10 tháng cho năm học 2018-2019, các năm học tiếp theo tăng không quá 5% so với năm liền trước đó, sinh viên đóng học phí theo từng tháng hoặc học kỳ 5 tháng. Những học phần sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm được tính theo học phí tín chỉ đối với hệ đào tạo chính quy.

IV.PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

1.Phương thức tuyển sinh:

          - Học viện sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 để xét tuyển, không có chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển.

          - Thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên;

          - Thí sinh không được phép thay đổi nguyện vọng sau khi đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển;

2.Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh;

          - Các thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Ngãi và học tập ít nhất 2 năm trung học phổ thông tại Quảng Ngãi được cộng thêm 1 điểm khi xét tuyển.

          - Các chính sách ưu tiên trong tuyển sinh khác được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành tại thông tư số 05/2017/TT- BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Quy chế tuyển sinh)

3. Nguyên tắc xét tuyển:

          Học viện xét tuyển dựa trên cơ sở danh sách do Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất & các khu công nghiệp Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi đề nghị và hồ sơ đăng ký xét tuyển hợp lệ của thí sinh theo nguyên tắc sau:

- Xét tuyển theo ngành

- Xét từ thí sinh có kết quả thi cao xuống và đảm bảo chất lượng tuyển sinh.

- Điểm xét tuyển được tính theo Quy chế tuyển sinh và điểm ưu tiên như mục IV.2 nói trên.

- Xét tuyển các nguyện vọng bình đẳng theo quy định tại điều 13 Quy chế tuyển sinh.

- Các điều kiện khác theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đạo tạo và Đề án tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2018 của Học viện tài chính đã được công bố công khai.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

          Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo quy định của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ban Dung Quất nhưng phải có tối thiểu các loại hồ sơ sau:

 1. Cam kết làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi sau khi tốt nghiệp (có xác nhận của Ban Dung Quất);
 2. Bản photocopy Giấy chứng nhận kết quả thi;
 3. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên hoặc minh chứng được hưởng chế độ ưu tiên;
 4. Bản sao Hộ khẩu thường trú (có công chứng) đối với thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Ngãi;
 5. Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng/hồ sơ.
 6. Hai phong bì dãn sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc.

VI. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

 1. Hình thức nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại địa chỉ ở mục 6 dưới đây;
 2. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 11/9/2018 đến hết ngày 17/9/2018;
 3. Ban Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi lập danh sách thí sinh đăng ký và chuyển kèm hồ sơ xét tuyển về Học viện Tài chính để xét tuyển ngày 20/9/2018
 4. Thời gian công bố kết quả: Học viện Tài chính tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trước ngày 22/9/2018;
 5. Xác nhận nhập học: 25/09/2018 tại Học viện Tài chính số 58 phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng - Bắc Từ Liêm – Hà Nội;
 6. Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Ban Quản lý khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi.

          Học viện thông báo và đề nghị Ban Quản lý khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức công bố thông tin tuyển sinh rộng rãi cho thí sinh và tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo đúng quy định.

Ban QLĐT
Số lần đọc: 5181

Danh sách liên kết