Tìm
English
Thứ ba, 03/11/2020 - 10:6

TB Về việc phân công các Khoa quản lý sinh viên hệ đại học chính quy khóa 58
Số : 1264/TB-HVTC , ngày 03 tháng 11 năm 2020

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các Khoa quản lý sinh viên, Giám đốc Học viện thông báo về việc phân công nhiệm vụ quản lý sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 58 đối với các Khoa quản lý sinh viên như sau:

Số lần đọc: 1344
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết