Tìm
English
Thứ sáu, 15/09/2023 - 14:27

TB về việc phân công các Khoa quản lý sinh viên hệ đại học chính quy khóa 61
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các Khoa quản lý sinh viên, Giám đốc Học viện thông báo về việc phân công nhiệm vụ quản lý sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 61 đối với các Khoa quản lý sinh viên như sau:

Ghi chú: Số liệu dự kiến tính đến ngày 13/09/2023

Số lần đọc: 7071

Danh sách liên kết