Tìm
English
Thứ sáu, 03/12/2021 - 9:57

Thông báo Về kết quả tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021
Số 1268 /TB - HVTC ngày 3 tháng 12 năm 2021

Tải file Kết quả tín nhiệm đạt tiêu chuẩn Chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư

Kính gửi:     - Các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở;

                    - Các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và phó giáo sư năm 2021;

                     - Các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường.

Căn cứ quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018; Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020.

Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 và Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Thực hiện kế hoạch xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 của Hội đồng giáo sư cơ sở Học viện Tài chính. Tại phiên họp thứ 3 của Hội đồng ngày 3/12/2021, các ứng viên đã trình bày báo cáo tổng quan và Hội đồng đã họp thảo luận ứng viên đủ điều kiện để lấy phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Hội đồng giáo sư cơ sở Học viện Tài chính thông báo đến các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Học viện kết quả cụ thể như sau: (Có danh sách kèm theo)

Trân trọng.

Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở
Số lần đọc: 5127

Danh sách liên kết