Tìm
English
Thứ tư, 12/06/2024 - 11:12

DS ứng viên xét đăng ký chức danh GS, PGS tại HĐ Giáo sư cơ sở HVTC năm 2024
Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Tài chính năm 2024 thông báo DS ứng viên xét đăng ký chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Tài chính năm 2024 như sau:

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NGÀNH/

CHUYÊN NGÀNH ĐK

ĐƠN VỊ

ĐẰNG KÝ XÉT

ĐIỆN THOẠI

1

TS. Đào Ngọc Hà

1984

Kinh tế/Kế toán – Kiểm toán/

Kế toán

Ban Quản lý Khoa học/

Học viện Tài chính

PGS

0982103936

   2

TS. Nguyễn Thị Thùy Hương

1979

Kinh tế/

Kinh tế học -

(Quản lý Kinh tế)

Khoa Ngoại Ngữ/

Học viện Tài chính

PGS

0989162600

Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Tài chính
Số lần đọc: 3296

Danh sách liên kết