Tìm
English
Thứ hai, 26/04/2021 - 16:53

TB: v/v tổ chức thi vét đối với sinh viên các hệ còn quyền thi theo quy định
Số: 55/TB-QLĐT ngày 26 tháng 4 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 306/TB-HVTC ngày 10/5/2011 của Giám đốc học viện Tài chính v/v tổ chức thi vét đối với sinh viên các hệ còn quyền thi theo quy định;

Căn cứ Thông báo số 175/TB-QLĐT ngày 21/12/2020 của Ban Quản lý đào tạo v/v tổ chức thi lại các học phần học kỳ I năm học 2020-2021,

Ban Quản lý đào tạo thông báo cho sinh viên các hệ ĐH chính quy, Liên thông ĐH chính quy, ĐH văn bằng 2 chính quy còn quyền thi học phần/môn học được dự thi vét trước khi xét tốt nghiệp:

1. Thời gian thi: Ngày 25/05 đến 27/05/2021

2. Địa điểm thi : Học viện Tài chính, Số 58 Phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

3. Đối tượng dự thi:

- Sinh viên khóa cũ các hệ đào tạo vẫn còn quyền học tại Học viện Tài chính.

- Sinh viên các khóa: CQ55, LC22, BC19.

4. Tổ chức đăng ký, lập lịch thi và thực hiện việc tổ chức thi vét:

- Thời gian đăng ký dự thi: Từ ngày 12/05-14/05/2021 tại Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng (Phòng 109 - Nhà Hiệu bộ, Số 58 Phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng , Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

- Lệ phí thi vét: 30.000đ/SV/học phần.

- Căn cứ vào số lượng thực tế đăng ký dự thi vét của sinh viên, Ban KT&QLCL kiểm tra điều kiện dự thi, thu lệ phí thi và quyết toán lệ phí thi với Ban TCKT, lập lịch thi chi tiết từng học phần/môn học và thông báo lịch thi vét kịp thời, lập danh sách sinh viên đủ điều kiện thi theo quy định, chủ trì việc in sao đề thi và tổ chức thi đảm bảo đúng quy chế, quy định.

- Căn cứ vào nội dung lịch thi vét của Ban KT&QLCL, các Bộ môn liên quan tổ chức thi, chấm và trả điểm thi chậm nhất ngày 31/05/2021 (để sinh viên kịp xét tốt nghiệp vào ngày 15/06/2021).

- Quy trình tổ chức thi vét các học phần được thực hiện như tổ chức thi lần đầu.

- Thông tin về lịch thi vét được công bố chi tiết trên Website: hvtc.edu.vn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 4290

Danh sách liên kết