Tìm
English
Thứ tư, 23/12/2020 - 9:10

TB: v/v Lịch thi lại học kỳ I năm học 2020 - 2021 đối với các hệ đào tạo

Căn cứ Thông báo số 836/TB-HVTC ngày 29/7/2020 của Giám đốc Học viện v/v tổ chức thi kết thúc học phần/môn học các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ I năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Thông báo số 1159/TB-HVTC ngày 07/10/2020 của Giám đốc Học viện v/v tổ chức thi kết thúc học phần/môn học các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2 học kỳ I năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông báo số 1066/TB-HVTC ngày 17/9/2020 của Giám đốc Học viện v/v tổ chức thi kết thúc học phần Đợt 1 học kỳ I năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông báo số 1173/TB-HVTC ngày 30/11/2020 của Giám đốc Học viện v/v tổ chức thi kết thúc học phần Đợt 2 học kỳ I năm học 2020- 2021;

Căn cứ Lịch học và thi kết thúc học phần/môn học Đợt 1, Đợt 2 học kỳ I năm học 2020-2021 đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù (gồm cả Chất lượng cao);

Căn cứ Lịch học và thi kết thúc học phần/môn học hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 học kỳ I năm học 2020-2021;

Căn cứ Lịch học và thi kết thúc học phần/môn học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình CQ55, CQ56 học kỳ I năm học 2020-2021,

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi lại các học phần/môn học học kỳ I năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Thời gian tổ chức thi lại:

- Thi lại các hệ đào tạo (Đại học chính quy, Liên thông đại học, Đại học Văn bằng 2 đào tạo theo tín chỉ) được tổ chức từ ngày 04/01-26/01/2021. (có lịch chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

- Sinh viên Lào (thi lần 3) và sinh viên các hệ đào tạo trùng lịch thi được tổ chức thi vào ngày 25-26/02/2021 (yêu cầu sinh viên đăng ký và nộp lệ phí ngày 22/02/2021 tại Ban Khảo thí & QLCL)

- Lịch thi lại được thông báo trên Website của Học viện tại địa chỉ: hvtc.edu.vn/daotao hoặc hvtc.edu.vn

2.  Địa điểm và Hội trường thi lại:      

- Địa điểm: thi lại các hệ đào tạo (Đại học chính quy, Liên thông đại học, Văn bằng 2 đào tạo theo tín chỉ) tổ chức tại Học viện Tài chính (địa chỉ: số 58 Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

- Hội trường thi lại: Hội trường thi lại do Ban Khảo thí & QLCL phụ trách sắp xếp và công bố. Sinh viên chủ động theo dõi hội trường thi trên Website Học viện tại địa chỉ: hvtc.edu.vn trước ngày thi.

3. Đối tượng và thủ tục đăng ký thi lại:

3.1. Đối với sinh viên học chính khóa (Học kỳ 1 năm học 2020-2021 theo lớp tín chỉ):

 - Sinh viên không phải đăng ký thi;

 - Hệ Đại học chính quy nộp lệ phí thi tại Văn phòng khoa quản lý sinh viên;

 - Hệ Liên thông đại học, Đại học Văn bằng 2 đại học (đào tạo theo tín chỉ) nộp lệ phí thi tại địa điểm học.

3.2. Đối với sinh viên khóa cũ còn thời gian đào tạo tại Học viện; Sinh viên các lớp học lại, cải thiện, học bù, học ghép lớp chính khóa còn quyền thi các học phần/môn học ở các học kỳ trước:

  Sinh viên phải đăng ký thi và nộp lệ phí thi tại Ban Khảo thí & QLCL trước 05 ngày thi (không kể thứ 7, chủ nhật) của học phần/môn học có trong lịch thi của thông báo này.

  (Sinh viên tham gia thi theo lịch thi đã thông báo, trên lịch thi Ban Khảo thí & QLCL đã ghi rõ ký hiệu: TT - trái tuyến, sinh viên tự đảm bảo việc chống trùng lịch thi).

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân liên quan liên hệ Ban Quản lý đào tạo, Ban Khảo thí &QLCL để phối hợp và giải quyết kịp thời./.

* Ghi chú: Lệ phí thi lại được thu theo quy chế hiện hành.

Số lần đọc: 33352
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết