Tìm
English
Thứ hai, 25/07/2022 - 19:37

TB: v/v Điều chỉnh Lịch thi lại học kỳ II năm học 2021-2022 đối với các hệ đào tạo
Số: 78/TB-QLĐT ngày 25 tháng 07 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 747/TB-HVTC ngày 19/07/2022 của Giám đốc Học viện về Lịch thi lại học kỳ II năm học 2021-2022;

Căn cứ Tờ trình số 111/TTr-KT&QLCL ngày 25/07/2022 của Ban KT&QLCL về việc điều chỉnh hình thức thi lại học kỳ II năm học 2021-2022,

Ban QLĐT thông báo điều chỉnh Lịch thi lại học kỳ II năm học 2021-2022:

I. Điều chỉnh hình thức thi trong lịch thi lại Học kỳ II năm học 2021-2022 đã ban hành:

1. Bộ môn Thuế nhà nước:

STT

Học phần

Số tín chỉ

Hình thức thi lại đã ban hành

Hình thức thi lại (điều chỉnh)

TG làm bài

Hệ đào tạo

điều chỉnh

1

Thuế

2

TNM

Viết

60’

LTĐH, VB2

2

Thuế 2 (ICAEW CFAB)

3

TNM

Viết

60’

CLC

2. Bộ môn Tài chính doanh nghiệp:

STT

Học phần

Số tín chỉ

Hình thức thi lại đã ban hành

Hình thức thi lại (điều chỉnh)

TG làm bài

Hệ đào tạo

điều chỉnh

1

Tài chính doanh nghiệp 1 (giảng = TA)

3

TNM

Viết

90’

ĐHCQ (57/51, 58/22CLC)

2

Tài chính doanh nghiệp 3

3

TNM

Viết

90’

ĐHCQ (57/11)

3

Tài chính doanh nghiệp 2 (giảng = TA)

2

TNM

Viết

90’

ĐHCQ (57/06CLC)

3. Bộ môn Kế toán tài chính:

STT

Học phần

Số tín chỉ

Hình thức thi lại đã ban hành

Hình thức thi lại (điều chỉnh)

TG làm bài

Hệ đào tạo

điều chỉnh

1

Đại cương về kế toán tập đoàn

2

TNM

Viết

90’

ĐHCQ; SN

2

Chuẩn mực kế toán quốc tế

2

TNM

Viết

90’

SN

4. Bộ môn Lý thuyết hạch toán kế toán:

STT

Học phần

Số tín chỉ

Hình thức thi lại đã ban hành

Hình thức thi lại (điều chỉnh)

TG làm bài

Hệ đào tạo

điều chỉnh

1

Kế toán DN TMDV

2

TNM

Viết

60’

LTĐH, VB2

5. Bộ môn Quản lý kinh tế:

STT

Học phần

Số tín chỉ

Hình thức thi lại đã ban hành

Hình thức thi lại (điều chỉnh)

TG làm bài

Hệ đào tạo

điều chỉnh

1

Kinh tế môi trường

2

TNM

Viết

60’

LTĐH, VB2

6. Bộ môn Thống kê và phân tích dự báo:

STT

Học phần

Số tín chỉ

Hình thức thi lại đã ban hành

Hình thức thi lại (điều chỉnh)

TG làm bài

Hệ đào tạo

điều chỉnh

1

Thống kê doanh nghiệp

2

TNM

Viết

90’

SN

7. Bộ môn Luật kinh tế:

STT

Học phần

Số tín chỉ

Hình thức thi lại đã ban hành

Hình thức thi lại (điều chỉnh)

TG làm bài

Hệ đào tạo

điều chỉnh

1

Pháp luật KT - Tài chính 1

3

TNM

Viết

90’

ĐHCQ

II. Điều chỉnh số tín chỉ trong lịch thi lại Học kỳ II năm học 2021-2022 đã ban hành:

1. Bộ môn Quản lý Tài chính công:

STT

Học phần

Số tín chỉ đã ban hành

Số tín chỉ

(điều chỉnh)

Hình thức thi lại

TG làm bài

Hệ đào tạo

điều chỉnh

1

Quản lý chi ngân sách

2

4

Viết

90’

Học lại

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cá nhân/đơn vị liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 3762
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết