Tìm
English
Thứ ba, 26/07/2022 - 11:0

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022 - 2023

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn I (ngày vào học 01/08/2022) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn II (ngày vào học 10/10/2022) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn III (ngày vào học 28/11/2022) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy chương trình chất lượng cao khóa 58 học phần GDTC ca học buổi chiều [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy chương trình chất lượng cao khóa 58 học phần GDTC ca học buổi sáng [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy chương trình chất lượng cao khóa 59 học phần GDTC giai đoạn I [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy chương trình chất lượng cao khóa 59 học phần GDTC giai đoạn II [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy chương trình chuẩn khóa 59 học phần GDTC [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy chương trình chuẩn khóa 59 chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp học phần GDTC ca học buổi chiều [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy chương trình chuẩn khóa 59 chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp học phần GDTC ca học buổi sáng [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy học cùng lúc hai chương trình [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Liên thông đại học [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

Hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 học kỳ I năm học 2022 - 2023 [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 148816

Danh sách liên kết