Tìm
English
Thứ sáu, 24/05/2024 - 14:33

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2024 - 2025

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn I (ngày vào học 29/07/2024) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn II (ngày vào học 14/10/2024) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn III (ngày vào học 03/12/2024) [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc:58973
trang 1/4

Danh sách liên kết