Tìm
English
Thứ tư, 26/07/2023 - 9:45

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2023 - 2024

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn I (ngày vào học 31/07/2023) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn II (ngày vào học 12/10/2023) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn III (ngày vào học 04/12/2023) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy học phần/môn học Giáo dục thể chất [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy ngành 2 [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Liên thông đại học chính quy [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học văn bằng 2 chính quy [XEM TẠI ĐÂY]

 

Số lần đọc: 73483

Danh sách liên kết