Tìm
English
Thứ tư, 27/12/2023 - 14:52

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2023 - 2024

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn I (ngày vào học 02/01/2024) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn II (ngày vào học 29/03/2024) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn III (ngày vào học 21/05/2024) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy học phần/môn học Giáo dục thể chất [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Liên thông Đại học và Đại học văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 132380

Danh sách liên kết