Tìm
English
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Thứ Sáu (10/12/2021)
                          In lịch công tác  
Thứ Sáu
10/12/2021

Sáng
sự kiện Cả ngày
sự kiện Từ 08h30: Họp Hội đồng tuyển sinh hệ Liên thông đại học khóa 24 và Đại học văn bằng 2 khóa 21
sự kiện Từ 10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh học cùng lúc hai chương trình khóa 57 và 58 năm 2021
Chiều
sự kiện Từ 14h00: Họp rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo các ngành và chuyên ngành (Trực tiếp kết hợp trưc tuyến)

Danh sách liên kết