Tìm
English
Thứ sáu, 10/02/2023 - 21:14

Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 01
Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ”; Quyết định số 16/QĐ-HVTC ngày 10/01/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Tài chính”; Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ dự kiến năm 2023. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023 đợt 01 như sau:

1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến:

TT

Ngành đào tạo

Mã số

Chỉ tiêu dự kiến

1

Tài chính - Ngân hàng

8.34.02.01

200

2

Kế toán 

8.34.03.01

100

3

Quản lý kinh tế

8.34.04.10

100

2. Đối tương tuyển sinh: Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài có nhân thân rõ ràng.

3. Phương thức tuyển sinh và thang điểm xét tuyển:

3.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

3.2. Thang điểm xét tuyển:  Theo quy định tại Phụ lục 01 của Thông báo này.

4. Hình thức và thời gian đào tạo:

4.1. Hình thức đào tạo chính quy áp dụng cho chương trình định hướng nghiên cứu và chương trình định hướng ứng dụng. Hình thức đào tạo vừa làm vừa học áp dụng cho chương trình định hướng ứng dụng.

4.2. Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ theo hình thức đào tạo chính quy là 1,5 năm (18 tháng); theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học là 2,0 năm (24 tháng).

Tải toàn bộ Thông báo 

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 25665

Danh sách liên kết