Tìm
English
Thứ hai, 09/12/2019 - 9:46

Công văn V/v thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019
Số: 1358/HVTC-TCCB ngày 05 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

       Ngày 17/10/2019, Giám đốc Học viện Tài chính có Quyết định số 1155/QĐ-HVTC về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2019; Công văn số 1181/HVTC-TCCB ngày 17/10/2019 của Ban Tổ chức cán bộ về việc kê khai minh bạch, tài sản năm 2019;

       Căn cứ Công văn số 1870/TTCP- C.IV ngày 21/10/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019; Công văn số 1111/TTr-P6 ngày 29/11/2019, của Thanh tra Bộ Tài chính về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 trong đó, có nội dung: “Hiện nay, dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản thu nhập đã trình Chính phủ xem xét cho ý kiến. Việc tổ chức thực hiện kê khai, tài sản thu nhập năm 2019 sẽ được thực hiện khi Nghị định ban hành và có hiệu lực pháp luật”,

        Ban Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị thuộc Học viện thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 sau khi Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của Chính phủ được ban hành và có hiệu lực.

       Thời gian thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019, Ban Tổ chức cán bộ sẽ thông báo sau bằng văn bản. 

       Thừa lệnh Giám đốc Học viện Ban Tổ chức cán bộ thông báo đến các đơn vị được biết./.

Ban TCCB
Số lần đọc: 650

Danh sách liên kết