Tìm
English
Thứ ba, 03/11/2020 - 9:29

Quyết định về việc: Cấp chứng chỉ môn Giáo dục Thể chất Hệ Đại học chính quy Khóa CQ55
Số: 1186/QĐ-HVTC ngày 27 tháng 10 năm 2020

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

            Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg, ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC, ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

         Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

          Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của GĐ Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-HVTC ngày 04/11/2014 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh và Giáo dục thể chất hệ Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ tờ trình số 83B/TT của Ban Khảo thí và QLCL ngày 17/06/2019 đã được Giám đốc phê duyệt về việc Tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ môn GDQP, GDTC;

           Theo đề nghị của Trưởng Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng tại Tờ trình số 201/TTr-KT&QLCL ngày 26/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp chứng chỉ môn Giáo dục thể chất cho 3.509 sinh viên hệ Đại học chính quy khóa CQ55 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng ban: Khảo thí và Quản lý chất lượng, Quản lý Đào tạo, Công tác chính trị và sinh viên; Bộ môn Giáo dục Thể chất; Trưởng khoa có liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Khảo thí và Quản lý chất lượng
Số lần đọc: 6305

Danh sách liên kết