Tìm
English
Thứ ba, 05/01/2021 - 10:9

Công văn V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

Căn cứ Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ;

Thực hiện Công văn số 15913/BTC-TTr ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

Ban Tổ chức cán bộ đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo tới viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc đơn vị mình thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP (Mẫu kèm theo):

- Thời điểm kê khai lần đầu là ngày 20/12/2020 (Thời điểm Nghị định số 130/2020/NĐ-CP có hiệu lực).

- Thời hạn hoàn thành việc kê khai tài sản lần đầu là ngày 31/12/2020.

1. Đối tượng kê khai tài sản lần đầu:

- Ban Giám đốc Học viện;

- Viên chức giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên.

2. Thời hạn, địa điểm:

- Thời hạn: trước ngày 08/01/2021;

- Địa điểm: Ban Tổ chức cán bộ, P307- Nhà hiệu bộ.

Trân trọng cảm ơn!

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 1170

Danh sách liên kết