Tìm
English
Thứ hai, 05/07/2021 - 16:34

QĐ Về việc công nhận tốt nghiệp hệ ĐHCQ Khóa CQ51, CQ52, CQ53, CQ54 (CT1 và CT2); Đại học VB2 Khóa 18; LTĐH Khóa 20, 22
Số: 594 /QĐ-HVTC ngày 29 tháng 6 năm 2021

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính; Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Quyết định số 354/QĐ-HVTC ngày 12/4/2012 ngày 12/4/2012 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Quyết định số 1274/QĐ-HVTC ngày 27/12/2012; Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016  của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và Quy định đào tạo đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ các Quyết định 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013, 774B/QĐ-HVTC ngày 23/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo hệ Liên thông đại học, Đại học văn bằng hai theo hệ thống tín chỉ; Tờ trình số 55/TTr-QLĐT ngày 07/05/2015 của Ban Quản lý đào tạo về việc điều chỉnh số tín chỉ và thời gian thực tập tốt nghiệp hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng hai;

Căn cứ Tờ trình số 83B/TTr-KT&QLCL ngày 17/06/2019 của Ban Khảo thí & QLCL về việc cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng;

          Theo đề nghị của Thường trực hội đồng tốt nghiệp - Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng tại Tờ trình số 88/TTr-KT&QLCL ngày 28/06/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho 153 sinh viên hệ Đại học Chính quy (Chương trình 1: 05 sv CQ51, 05 sv CQ52, 66 sv CQ53 và 74 sv Khóa CQ54; Chương trình 2: 03 sv CQ54), 02 sinh viên hệ Đại học Văn bằng hai khóa BC18 và 05 sinh viên hệ Liên thông Đại học (01 sv LC20, 04 sv LC22) (có danh sách kèm theo);

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các ban: Khảo thí và Quản lý chất lượng, Quản lý Đào tạo, Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán, Trưởng khoa có liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng
Số lần đọc: 2186

Danh sách liên kết