Tìm
English
Thứ năm, 09/09/2021 - 15:58

Công văn V/v đăng ký danh sách và nộp hồ sơ dự thi thăng hạng giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II)
Kính gửi: Trưởng các đơn vị thuộc Học viện

Thực hiện Công văn số 10088/BTC-TCCB ngày 01/9/2021 của Bộ Tài chính về việc đăng ký danh sách và nộp hồ sơ dự thi thăng hạng giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II).

Ban Tổ chức cán bộ đề nghị Trưởng các đơn vị căn cứ các quy định tại Công văn số 10088/BTC-TCCB của Bộ Tài chính về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi để triển khai thông báo tới các viên chức giảng dạy của đơn vị có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi thăng hạng.

Trên cơ sở đăng ký dự thi thăng hạng của các viên chức, Trưởng đơn vị lập danh sách các viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II).

Các viên chức đăng ký dự thi thăng hạng hoàn thiện hồ sơ dự thi theo hướng dẫn tại Công văn số 10088/BTC-TCCB ngày 01/9/2021 của Bộ Tài chính, trong đó lưu ý:

- Việc trình Lãnh đạo Học viện ký xác nhận đối với sơ yếu lý lịch, bản nhận xét đánh giá viên chức, lý lịch khoa học do Ban Tổ chức cán bộ thực hiện. Do vậy, Ban Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị và viên chức không trình trực tiếp Lãnh đạo Học viện.

- Viên chức đăng ký dự thi vào Cổng thông tin điện tử của Học viện để tải các văn bản: Công văn số 10088/BTC-TCCB ngày 01/9/2021; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 và các mẫu văn bản liên quan đến hồ sơ dự thi thăng hạng giảng viên lên giảng viên chính.

Tải Danh sách Viên chức dự thi

Tải Mẫu đơn đăng ký dự thi

Danh sách và hồ sơ viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng gửi về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 24/10/2021 để kịp tổng hợp báo cáo Bộ, mọi chi tiết xin liên hệ Ban TCCB, số ĐT 024.3219.1983, DĐ 0396.927.899 (đ/c Thủy) và qua địa chỉ email: phanthithuy@hvtc.edu.vn.

          Ban Tổ chức cán bộ thông báo để các đơn vị biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 3215

Danh sách liên kết