Tìm
English
Thứ tư, 08/12/2021 - 11:6

Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc
Số: 1296/TB-HVTC ngày 7 tháng 12 năm 2021

Ngày 30 tháng 11 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2233/QĐ-BTC về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 đối với TS. Nguyễn Đào Tùng;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quy chế làm việc của Học viện Tài chính;

Để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc, Giám đốc Học viện giao nhiệm vụ và phân công công tác của các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện như sau:

1. NGND.PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Học viện.

Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực: Công tác tổ chức cán bộ. Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác hành chính, văn thư; thi đua, khen thưởng. Công tác truyền thông. Công tác thanh tra. Hoạt động bồi dưỡng, tư vấn tài chính.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng Học viện; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Thanh tra giáo dục; Tạp chí nghiên cứu Tài chính - Kế toán; Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn TCKT; Khoa Tài chính doanh nghiệp.

 2. NGƯT.PGS.TS Trương Thị Thủy, Phó Giám đốc Học viện

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Công tác nghiên cứu khoa học khối đào tạo và nghiên cứu khoa học sinh viên. Công tác đào tạo Đại học chính quy; Đại học văn bằng hai, Liên thông đại học chính quy. Công tác khảo thí và quản lý chất lượng. Hoạt động hợp tác quốc tế. Công tác thông tin báo chí của Học viện. Công tác quản lý sinh viên.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Quản lý khoa học, Quản lý đào tạo, Khảo thí và quản lý chất lượng, Hợp tác quốc tế, Công tác chính trị và sinh viên; các khoa Kế toán, Cơ bản, Lý luận chính trị, Quản trị kinh doanh, Thuế và Hải quan, Tài chính công; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

3. NGƯT.PGS.TS Nguyễn Vũ Việt, Phó Giám đốc Học viện

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Công tác tài chính, cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản, công nghệ thông tin. Công tác đào tạo sau đại học. Công tác đào tạo đại học vừa làm vừa học. Công tác nghiên cứu của 2 Viện.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Tài chính kế toán, Quản trị thiết bị, Quản lý dự án; Thư viện, Trung tâm Thông tin, Trạm Y tế. Các khoa Sau đại học, Ngân hàng - Bảo hiểm, Ngoại ngữ, Kinh tế, Hệ thống thông tin kinh tế, Tài chính quốc tế, Tại chức. Viện Kinh tế - Tài chính; Viện Đào tạo quốc tế.

Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng Học viện thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 6121

Danh sách liên kết