Tìm
English
Thứ hai, 14/02/2022 - 10:22

Quyết định Về việc công nhận tốt nghiệp hệ Liên thông đại học
Số: 64/QĐ-HVTC ngày 26 tháng 01 năm 2022

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 774B/QĐ-HVTC ngày 23/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo đại học hệ Liên thông đại học theo hệ thống tín chỉ;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tốt nghiệp - Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng tại tờ trình số 09/TTr-KT&QLCL ngày 24/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho 21 sinh viên thuộc hệ Liên thông đại học (LC22.15.01: 05 sv, LC22.15.02: 05 sv LC22.21.07: 11 sv, có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng ban: Khảo thí và Quản lý chất lượng, Quản lý Đào tạo, Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng
Số lần đọc: 3166

Danh sách liên kết