Tìm
English
Thứ hai, 04/04/2022 - 9:59

QĐ Về việc công nhận tốt nghiệp hệ ĐHCQ Khóa CQ52, CQ53, CQ54, CQ55, CQ56 (CT1 và CT2); Đại học VB2 Khóa 18, 19; LTĐH Khóa 20, 21, 22
Số: 228/QĐ-HVTC ngày 30 tháng 3 năm 2022

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính; Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007; Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-HVTC ngày 12/4/2012 ngày 12/4/2012 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016  của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và Quyết định 172/QĐ-HVTC ngày 16/3/2011 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định đào tạo đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ các Quyết định 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013, 774B/QĐ-HVTC ngày 23/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo hệ Liên thông đại học, Đại học văn bằng hai theo hệ thống tín chỉ; Tờ trình số 55/TTr-QLĐT ngày 07/05/2015 của Ban Quản lý đào tạo về việc điều chỉnh số tín chỉ và thời gian thực tập tốt nghiệp hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng hai;

Theo đề nghị của Thường trực hội đồng tốt nghiệp - Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng tại Tờ trình số 45/TTr-KT&QLCL ngày 30/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho 132 sinh viên trong đó: 122 hệ Đại học Chính quy (Chương trình 1: 06 sv CQ52, 17 sv CQ53, 27 sv CQ54, 68 sv CQ55 và 01 sv CQ56; Chương trình 2: 02 sv CQ53, 01 sv CQ55); 05 sv hệ Đại học văn bằng 2 (03 sv BC18, 02 sv BC19) và 05 sinh viên hệ Liên thông Đại học (01sv LC20, 02 sv LC21, 02 sv LC22) (có danh sách kèm theo);

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các ban: Khảo thí và Quản lý chất lượng, Quản lý Đào tạo, Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán, Trưởng khoa có liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Khảo thí và Quản lý chất lượng
Số lần đọc: 4256

Danh sách liên kết