Tìm
English
Thứ ba, 17/05/2022 - 12:6

Công văn V/v đăng ký danh sách và nộp hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức hành chính lên Chuyên viên, Chuyên viên chính
Số: 499/HVTC-TCCB ngày 17 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Trưởng các đơn vị thuộc Học viện

Thực hiện Công văn số 4103/BTC-TCCB ngày 10/5/2022 của Bộ Tài chính về việc đăng ký danh sách và nộp hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức hành chính lên Chuyên viên, Chuyên viên chính;

Ban Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung như sau:

Căn cứ các quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo Công văn số 4103/BTC-TCCB của Bộ Tài chính, Trưởng các đơn vị lập danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi thăng hạng viên chức hành chính lên Chuyên viên, Chuyên viên chính (theo mẫu đính kèm);

Viên chức đăng ký dự thi hoàn thiện hồ sơ dự thi theo hướng dẫn tại Công văn số 4103/BTC-TCCB ngày 10/5/2022 của Bộ Tài chính, trong đó lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi viên chức được để vào một bì đựng riêng có kích thước 250x340x5mm. Đồng thời kê khai đầy đủ theo phiếu kê khai thông tin dự thi thăng hạng viên chức hành chính.

- Việc trình Lãnh đạo Học viện ký xác nhận đối với sơ yếu lý lịch, bản nhận xét viên chức, phiếu kê khai thông tin do Ban Tổ chức cán bộ thực hiện. Do vậy, Ban Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị và các viên chức không trình trực tiếp Lãnh đạo Học viện. 

- Viên chức đăng ký dự thi vào Cổng thông tin điện tử của Học viện để tải các văn bản: Công văn số 4103/BTC-TCCB của Bộ Tài chính và các mẫu văn bản liên quan đến hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức hành chính.

Danh sách và hồ sơ dự thi gửi về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 30/6/2022 để kịp tổng hợp báo cáo Bộ, mọi chi tiết xin liên hệ Ban TCCB, số ĐT 024.3219.1983 0396.927.899 (đ/c Thủy).

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Ban TCCB
Số lần đọc: 4416

Danh sách liên kết