Tìm
English
Thứ tư, 15/06/2022 - 13:21

Công văn V/v tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2021-2022
Số: 601/HVTC-TCCB ngày 13 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: - Các đơn vị thuộc Học viện;

                 - Khối Văn phòng Đảng - Đoàn.

+ Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Căn cứ Quyết định số 1604/QĐ-HVTC ngày 29/12/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện Tài chính.

Ban Giám đốc, Công đoàn Học viện quyết định tổ chức Hội nghị công chức, viên chức cấp cơ sở các đơn vị thuộc Học viện và Hội nghị công chức, viên chức cấp Học viện năm học 2021-2022. Để Hội nghị triển khai đạt kết quả, Ban Giám đốc, Công đoàn Học viện đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Mục đích yêu cầu

+ Hội nghị công chức, viên chức là dịp để các đơn vị và mỗi cá nhân công chức, viên chức đánh giá đúng những thành tích cũng như những tồn tại trong hoạt động của Học viện năm học 2021-2022;

+ Xây dựng phương hướng công tác của Học viện năm học 2022-2023;

+ Đối với Hội nghị viên chức của các đơn vị trong Học viện năm học 2021-2022 (Ban, Khoa và tương đương): Đối thoại giữa cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, công đoàn bộ phận với toàn thể viên chức của đơn vị.

+ Đối với Hội nghị công chức, viên chức toàn Học viện năm học 2021-2022: Đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn với cán bộ, viên chức Học viện.

+ Phát huy quyền dân chủ và khả năng sáng tạo của công chức, viên chức nhằm thúc đẩy sự phát triển của Học viện thời gian tới.

2. Nội dung và phương pháp tiến hành Hội nghị

2.1. Nội dung, trình tự Hội nghị công chức, viên chức ở các đơn vị:

- Đóng góp ý kiến vào bản Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng công tác năm học 2022-2023 của Học viện theo các nội dung sau: công tác đào tạo và quản lý sinh viên; công tác nghiên cứu khoa học; công tác bồi dưỡng cán bộ; công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính và đời sống; các vấn đề khác (Dự thảo Báo cáo sẽ gửi qua Email của Trưởng đơn vị).

- Đánh giá công tác của đơn vị năm học 2021-2022 và xác định phương hướng công tác của đơn vị trong năm học 2022-2023 (trong đó cần chú ý những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, các biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu phấn đấu).

- Đóng góp ý kiến về sự chỉ đạo của Ban Giám đốc và Công đoàn Học viện; trao đổi, góp ý kiến với các đơn vị chức năng trên các mặt hoạt động cụ thể.

- Bầu đại biểu đi dự Hội nghị công chức, viên chức Học viện Tài chính năm học 2021-2022, theo tỷ lệ: 50% (bình quân 02 cán bộ, viên chức của đơn vị được cử 01 đại biểu, không cử đối với trường hợp lẻ 01 cán bộ, viên chức).

- Các đại biểu chính thức không tính trong tỷ lệ trên gồm: các đồng chí là Thường vụ Đảng uỷ Học viện, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám đốc, Thường vụ Công đoàn Học viện, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng ban Nữ công và Bí thư Đoàn thanh niên Học viện.

2.2. Phương thức tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và các văn bản Hội nghị công chức, viên chức tại các đơn vị

* Hội nghị cấp cơ sở có thể kết hợp với Hội nghị tổng kết năm học.

* Các văn bản gửi về Ban Tổ chức cán bộ (File mềm gửi theo địa chỉ email: dinhgiavien@hvtc.edu.vn), trước ngày 12/7/2022, gồm:

- Biên bản Hội nghị công chức, viên chức của đơn vị;

- Bản tổng hợp các ý kiến: các đơn vị tổng hợp ý kiến của công chức, viên chức theo các nội dung sau:

▫ Về hoạt động quản lý đào tạo;

▫ Về hoạt động quản lý sinh viên;

▫ Về hoạt động khảo thí và quản lý chất lượng;

▫ Về hoạt động thi đua, khen thưởng và hành chính văn thư;

▫ Về công tác nghiên cứu khoa học;

▫ Về hoạt động bồi dưỡng cán bộ;

▫ Về công tác tổ chức cán bộ;

▫ Về cơ sở vật chất;

▫ Về công tác tài chính và đời sống;

▫ Các vấn đề khác.

- Biên bản và danh sách đại biểu của đơn vị được cử đi dự Hội nghị công chức, viên chức của Học viện.

2.3. Nội dung chủ yếu của Hội nghị công chức, viên chức Học viện Tài chính năm học 2021-2022

- Báo cáo kết quả công tác năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023;

- Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân; Báo cáo công khai tài chính; Tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, viên chức và giải trình của các đơn vị chức năng;

- Báo cáo kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng trường;

- Đối thoại Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn và cán bộ, viên chức;

- Phát biểu giải trình bổ sung của các đơn vị;

- Kết luận Hội nghị.

- Thời gian và hình thức tổ chức Hội nghị công chức, viên chức Học viện sẽ thông báo sau.

Đề nghị các đơn vị với tinh thần tích cực, chủ động có kế hoạch triển khai hoàn thành tốt Hội nghị công chức, viên chức của đơn vị để Hội nghị công chức, viên chức cấp Học viện tổ chức thành công tốt đẹp./.

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 2689

Danh sách liên kết