Tìm
English
Thứ năm, 23/03/2023 - 16:1

QĐ Về việc công nhận tốt nghiệp hệ Liên thông đại học Khóa 23
Số: 230/QĐ-HVTC ngày 21 tháng 3 năm 2023

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định 774B/QĐ-HVTC ngày 23/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo hệ Liên thông đại học;

 Căn cứ Tờ trình số 55/TTr-QLĐT ngày 07/05/2015 của Ban Quản lý đào tạo về việc điều chỉnh số tín chỉ và thời gian thực tập tốt nghiệp hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng hai;

Căn cứ Thông báo kết luận số 273/TB-HVTC ngày 17/3/2023 của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ Liên thông đại học (lớp LC23.21.08);

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tốt nghiệp - Trưởng ban Khảo thí &QLCL tại tờ trình số 48/TTr-KT&QLCL ngày 20/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho 05 sinh viên thuộc hệ Liên thông đại học Khóa 23 - Lớp LC23.21.08 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng ban: Khảo thí và Quản lý chất lượng, Quản lý Đào tạo, Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 1762

Danh sách liên kết