Tìm
English
Thứ hai, 03/04/2023 - 10:44

QĐ Về việc công nhận tốt nghiệp hệ ĐHCQ Khóa 57 - Chương trình Chất lượng cao
Số: 369/QĐ-HVTC ngày 31 tháng 3 năm 2023

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số: 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 07/8/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo chất lượng cao hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 573/QĐ-HVTC ngày 15/5/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành đào tạo theo trình chất lượng cao trình độ đại học ở Học viện Tài chính;

Căn cứ Tờ trình số 55/TTr-KT&QLCL ngày 17/4/2020 của Ban KT&QLCLvề việc bổ sung yêu cầu đối với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo chất lượng cao;

Căn cứ thông báo số 342/TB-HVTC ngày 28/03/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về kết luận của Hội đồng xét điều kiện tốt nghiệp của sinh viên hệ Đại học chính quy Khóa CQ57 - Chương trình Chất lượng cao;

Theo đề nghị của Thường trực hội đồng tốt nghiệp - Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng tại Tờ trình số 63/Tr-KT&QLCL ngày 29/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho 207 sinh viên hệ Đại học Chính quy Khóa CQ57 - Chương trình chất lượng cao (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các ban: Khảo thí và Quản lý chất lượng, Quản lý Đào tạo, Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán, Trưởng khoa có liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng
Số lần đọc: 4319

Danh sách liên kết