Tìm
English
Thứ sáu, 05/05/2023 - 14:14

Quyết định Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
Số: 512/QĐ-HVTC ngày 05 tháng 5 năm 2023

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức,

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính,

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính,

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế “Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, từ chức, miễn nhiệm; luân chuyển, điều động, biệt phái và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 283/QĐ-BTC ngày 02/03/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính,

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-HVTC ngày 18/4/2011 của Giám đốc Học viện Tài chính quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Ban, Khoa và tương đương thuộc Học viện Tài chính; Quyết định số 1081/QĐ-HVTC ngày 09/12/2011 và Quyết định số 1659/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 268/QĐ-HVTC ngày 18/4/2011 quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Ban, Khoa và tương đương thuộc Học viện Tài chính,

Theo đề nghị của Trưởng ban TCCB tại Tờ trình số 126/TTr-TCCB ngày 05/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, tiếp tục kiêm Trưởng Bộ môn Quản lý kinh tế, khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Tài chính cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương, Tiến sĩ, Giảng viên chính kể từ ngày 01/5/2023.

Điều 2. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tài chính kế toán, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trưởng các đơn vị thuộc Học viện và bà Nguyễn Thị Thu Hương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 2376

Danh sách liên kết