Tìm
English
Thứ ba, 16/05/2023 - 7:55

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Viện trưởng viện Kinh tế - Tài chính
Số: 528/QĐ-HVTC ngày 09 tháng 5 năm 2023

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức,

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính,

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính,

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính,

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế “Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, từ chức, miễn nhiệm; luân chuyển, điều động, biệt phái và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 283/QĐ-BTC ngày 02/03/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính,

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-HVTC ngày 18/4/2011 của Giám đốc Học viện Tài chính quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Ban, Khoa và tương đương thuộc Học viện Tài chính; Quyết định số 1081/QĐ-HVTC ngày 09/12/2011 và Quyết định số 1659/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 268/QĐ-HVTC ngày 18/4/2011 quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Ban, Khoa và tương đương thuộc Học viện Tài chính,

Theo đề nghị của Trưởng ban TCCB tại Tờ trình số 130/TTr-TCCB ngày 08/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Duy Nguyên, PGS.TS, Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng khoa Thuế và Hải quan đến nhận công tác và giữ chức vụ Viện trưởng viện Kinh tế - Tài chính, Học viện Tài chính, kể từ ngày 15/5/2023.

Điều 2. Ông Vũ Duy Nguyên được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,6.

Điều 3. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tài chính kế toán, Trưởng khoa Thuế và Hải quan, Trưởng các đơn vị thuộc Học viện ông Vũ Duy Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 4286

Danh sách liên kết