Tìm
English
Thứ ba, 23/05/2023 - 10:23

Công văn V/v tổ chức Hội nghị viên chức và tổng kết năm học 2022-2023 Học viện Tài chính
Số: 558/HVTC-TCCB ngày 23 tháng 5 năm 2023

- Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập;

- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐTHVTC ngày 08/11/2022 của Hội đồng trường Học viện Tài chính về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện Tài chính.

Ban Giám đốc, Công đoàn Học viện thống nhất tổ chức Hội nghị viên chức cấp cơ sở các đơn vị thuộc Học viện và Hội nghị viên chức cấp Học viện năm học 2022 - 2023. Để Hội nghị triển khai đạt kết quả, Ban Giám đốc, Công đoàn Học viện đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Mục đích yêu cầu

- Hội nghị viên chức và tổng kết năm học là dịp để các đơn vị và mỗi cá nhân viên chức, người lao động đánh giá đúng những thành tích cũng như những tồn tại trong hoạt động của Học viện năm học 2022-2023;

- Xây dựng phương hướng công tác của Học viện năm học 2023-2024;

- Đối với Hội nghị viên chức và tổng kết năm học 2022-2023 của các đơn vị trong Học viện (Ban, Khoa và tương đương): Đối thoại giữa cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, công đoàn bộ phận với toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị.

- Đối với Hội nghị viên chức và tổng kết năm học 2022-2023 toàn Học viện: Đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn với cán bộ, viên chức Học viện;

- Phát huy quyền dân chủ và khả năng sáng tạo của viên chức nhằm thúc đẩy sự phát triển của Học viện thời gian tới.

2. Nội dung và phương pháp tiến hành Hội nghị

2.1. Nội dung, trình tự Hội nghị viên chức ở các đơn vị:

- Đóng góp ý kiến vào bản Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và phương hướng công tác năm học 2023-2024 của Học viện theo các nội dung sau: công tác đào tạo và quản lý sinh viên; công tác nghiên cứu khoa học; công tác bồi dưỡng cán bộ; công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính và đời sống; các vấn đề khác (Dự thảo Báo cáo sẽ gửi qua Email của Trưởng đơn vị).

- Đánh giá công tác của đơn vị năm học 2022-2023 và xác định phương hướng công tác của đơn vị trong năm học 2023-2024 (trong đó cần chú ý những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, các biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu phấn đấu).

- Đóng góp ý kiến về sự chỉ đạo của Ban Giám đốc và Công đoàn Học viện; trao đổi, góp ý kiến với các đơn vị chức năng trên các mặt hoạt động cụ thể.

- Bầu đại biểu đi dự Hội nghị viên chức Học viện Tài chính năm học 2022-2023, theo tỷ lệ: 50% tổng số viên chức, người lao động của đơn vị.

- Các đại biểu chính thức không tính trong tỷ lệ trên gồm: các đồng chí là Thường vụ Đảng uỷ Học viện, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám đốc, Thường vụ Công đoàn Học viện, Ban Thanh tra nhân dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng ban Nữ công và Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.

2.2. Phương thức tổ chức Hội nghị viên chức và các văn bản Hội nghị  viên chức tại các đơn vị

* Hội nghị cấp cơ sở có thể kết hợp với Hội nghị tổng kết năm học.

* Các văn bản gửi về Ban Tổ chức cán bộ (File mềm gửi theo địa chỉ email: phanthithuy@hvtc.edu.vn), trước ngày 26/6/2023, gồm:

- Biên bản Hội nghị viên chức của đơn vị;

- Bản tổng hợp các ý kiến: các đơn vị tổng hợp ý kiến của viên chức theo các nội dung sau:

▫ Về hoạt động quản lý đào tạo;

▫ Về hoạt động quản lý sinh viên;

▫ Về hoạt động khảo thí và quản lý chất lượng;

▫ Về hoạt động thi đua, khen thưởng và hành chính văn thư;

▫ Về công tác nghiên cứu khoa học;

▫ Về hoạt động bồi dưỡng cán bộ;

▫ Về công tác tổ chức cán bộ;

▫ Về cơ sở vật chất;

▫ Về công tác tài chính và đời sống;

▫ Các vấn đề khác.

- Biên bản và danh sách đại biểu của đơn vị được cử đi dự Hội nghị viên chức của Học viện.

2.3. Nội dung chủ yếu của Hội nghị viên chức và tổng kết năm học Học viện Tài chính năm học 2022-2023

- Báo cáo kết quả công tác năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024;

- Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân; Báo cáo công khai tài chính; Tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, viên chức và giải trình của các đơn vị chức năng;

- Báo cáo kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng trường;

- Đối thoại Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn và cán bộ, viên chức;

- Phát biểu giải trình bổ sung của các đơn vị;

- Bầu Ban Thanh tra nhân dân;

- Kết luận Hội nghị.

- Thời gian tổ chức Hội nghị viên chức và tổng kết năm học Học viện Tài chính dự kiến tổ chức vào ngày 03/8/2023.

Đề nghị các đơn vị với tinh thần tích cực, chủ động có kế hoạch triển khai hoàn thành tốt Hội nghị viên chức của đơn vị để Hội nghị viên chức cấp Học viện tổ chức thành công tốt đẹp./.

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 3467

Danh sách liên kết