Tìm
English
Thứ sáu, 02/06/2023 - 16:42

Quyết định Về việc công nhận tốt nghiệp hệ đại học văn bằng 2 Khóa 20
Số: 639/QĐ-HVTC ngày 31 tháng 5 năm 2023

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ quyết định số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định đào tạo hệ Đại học văn bằng 2 theo hệ thống tín chỉ;

 Căn cứ Tờ trình số 55/TTr-QLĐT ngày 07/05/2015 của Ban Quản lý đào tạo về việc điều chỉnh số tín chỉ và thời gian thực tập tốt nghiệp hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng hai;

Căn cứ Thông báo kết luận số 588/TB-HVTC ngày 26/5/2023 của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ Đại học văn bằng 2 (lớp BC20.21.04);

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tốt nghiệp - Trưởng ban Khảo thí & QLCL tại Tờ trình số 102 /TTr-KT&QLCL ngày 29/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho 20 sinh viên thuộc hệ Đại học văn bằng 2 Khóa 20 - Lớp BC20.21.04 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng ban: Khảo thí và Quản lý chất lượng, Quản lý Đào tạo, Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng
Số lần đọc: 3611

Danh sách liên kết