Tìm
English
Thứ tư, 07/06/2023 - 15:2

Quyết định Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Học viện
Số: 676/QĐ- HVTC ngày 06 tháng 6 năm 2023

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

 Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-HVTC ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy chế làm việc của Học viện Tài chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Học viện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Học viện Tài chính. Cụ thể như sau:

1. NGND.PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng trường về toàn bộ hoạt động của Học viện.

Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực: Công tác tổ chức cán bộ. Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác báo cáo tổng hợp, thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Công tác thông tin, truyền thông. Công tác thanh tra. Hoạt động bồi dưỡng, tư vấn tài chính.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Tổ chức cán bộ; Ban Thanh tra giáo dục; Tạp chí nghiên cứu Tài chính - Kế toán; Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn TCKT; Khoa Tài chính doanh nghiệp.

 2. NGƯT.PGS.TS Trương Thị Thủy, Phó Giám đốc Học viện

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Công tác đào tạo Đại học chính quy; Đại học văn bằng hai, Liên thông đại học chính quy. Công tác nghiên cứu khoa học khối sinh viên. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng. Hoạt động hợp tác quốc tế. Công tác chính trị, quản lý sinh viên và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện phân công.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Quản lý đào tạo, Khảo thí và quản lý chất lượng, Công tác chính trị và sinh viên, Hợp tác quốc tế; các khoa Cơ bản, Lý luận chính trị, Quản trị kinh doanh, Thuế và Hải quan, Ngoại ngữ; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

3. TS. Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Học viện

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Công tác tài chính, cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản, công nghệ thông tin. Công tác thông tin báo chí của Học viện. Công tác thuộc trách nhiệm văn phòng. Công tác đào tạo sau đại học, Đại học từ xa và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện phân công.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Tài chính kế toán, Quản trị thiết bị, Quản lý dự án; Thư viện, Trung tâm Thông tin, Trạm Y tế, Văn phòng Học viện. Các khoa Sau đại học, Tài chính công, Kinh tế, Tài chính quốc tế.

4. PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều, Phó Giám đốc Học viện

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Công tác nghiên cứu khoa học khối giảng viên và cán bộ viên chức. Công tác của hai Viện. Công tác đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện phân công.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Quản lý khoa học; Viện Kinh tế - Tài chính; Viện Đào tạo quốc tế. Các khoa Kế toán, Ngân hàng - Bảo hiểm, Hệ thống thông tin kinh tế, Tại chức.

Điều 2. Phó Giám đốc Học viện căn cứ Quy chế làm việc của Học viện và các quy định có liên quan, trực tiếp giải quyết, phê duyệt chương trình công tác, các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, báo cáo Giám đốc Học viện theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 168/QĐ-HVTC ngày 06/3/2023 của Giám đốc Học viện và các văn bản khác có liên quan về phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Học viện Tài chính. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Trưởng các đơn vị thuộc Học viện và các Đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 7654

Danh sách liên kết