Tìm
English
Thứ năm, 10/08/2023 - 13:58

Quyết định Về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn Triết học Mác - Lênin
Số: 936/QĐ-HVTC ngày 25 tháng 7 năm 2023

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức,

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính,

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính; Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính,

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế “Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, từ chức, miễn nhiệm; luân chuyển, điều động, biệt phái và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 283/QĐ-BTC ngày 02/03/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính,

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-HVTC ngày 18/4/2011 của Giám đốc Học viện Tài chính quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Ban, Khoa và tương đương thuộc Học viện Tài chính; Quyết định số 1081/QĐ-HVTC ngày 09/12/2011 và Quyết định số 1659/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 268/QĐ-HVTC ngày 18/4/2011 quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Ban, Khoa và tương đương thuộc Học viện Tài chính,

Theo đề nghị của Ban TCCB tại Tờ trình số 258/TTr-TCCB ngày 12/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Thị Xinh, Thạc sĩ, Giảng viên, bộ môn Triết học Mác - Lênin, khoa Lý luận chính trị giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn Triết học Mác - Lênin, khoa Lý luận chính trị, Học viện Tài chính, kể từ ngày 01/8/2023.

Điều 2. Bà Phạm Thị Xinh được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,3.

Điều 3. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tài chính kế toán, Trưởng khoa Lý luận chính trị, Trưởng các đơn vị thuộc Học viện và bà Phạm Thị Xinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban TCCB
Số lần đọc: 1392

Danh sách liên kết