Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 20/05/2019 - 9:21

QĐ v/v ban hành Chuẩn đầu ra quy định đối với sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành đào tạo theo chương trình chất lượng cao trình độ đại học ở Học viện Tài chính
Số: 573 /QĐ-HVTC Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06/12/2001 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-HVTC ngày 11/09/2018 và Quyết định số 180/QĐ-HVTC ngày 13/03/2019  của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thành lập Tiểu ban xây dựng Chuẩn đầu ra quy định đối với sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành: Hải quan và logistics, Phân tích Tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp và Kiểm toán đào tạo theo chương trình chất lượng cao trình độ đại học ở Học viện Tài chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chuẩn đầu ra quy định đối với sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành đào tạo theo chương trình chất lượng cao trình độ đại học ở Học viện Tài chính”.

Điều 2. Chuẩn đầu ra đào tạo theo chương trình chất lượng cao được thực hiện từ năm học 2018-2019 thay thế cho “Quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính doanh nghiệp và Kế toán doanh nghiệp” ban hành theo Quyết định 729/QĐ-HVTC ngày 12/08/2015 .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng các đơn vị thuộc Học viện Tài chính và sinh viên chính quy đào tạo theo chương trình chất lượng cao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Số lần đọc: 766

Danh sách liên kết