Tìm
English
Thứ tư, 06/05/2020 - 19:36

Công văn V/v đánh giá viên chức năm học 2019-2020
Số 483/HVTC-TCCB ngày 06 tháng 05 năm 2020

Kính gửi: - Các đơn vị thuộc Học viện;

                - Khối Văn phòng Đảng – Đoàn.

- Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

- Căn cứ Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

- Căn cứ công văn số 17199/BTC-TCCB ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức,

Học viện Tài chính hướng dẫn các đơn vị nội dung, quy trình đánh giá viên chức năm học 2019-2020 như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Hướng dẫn này áp dụng cho việc đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng do Học viện Tài chính quản lý (sau đây được gọi chung là đánh giá viên chức).

- Không thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với viên chức đang trong thời gian tập sự.   

2. Mục đích đánh giá viên chức

Nhằm xác định rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác và phẩm chất đạo đức làm căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với viên chức hàng năm.

3. Nguyên tắc đánh giá viên chức

- Bảo đảm đúng thẩm quyền: Viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá. Cấp nào, người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

- Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của viên chức.

- Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

- Việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Trường hợp viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

4. Yêu cầu đánh giá viên chức

- Đánh giá viên chức là một nội dung quan trọng của công tác quản lý viên chức, nên khi tiến hành đánh giá phải đảm bảo khách quan, phản ánh đúng đắn năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức của viên chức.

- Đánh giá viên chức phải thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm cho các kết luận về viên chức được đánh giá là đúng và chính xác.

- Đối với viên chức đang được cử đi học sau đại học ở nước ngoài, cần kèm theo bản báo cáo kết quả học tập của năm học 2010-2020 theo quy định trong hồ sơ đánh giá và phân loại viên chức.

- Bản thân viên chức được trình bày ý kiến của mình về kết luận đánh giá.

5. Thời điểm đánh giá, phân loại viên chức

Việc đánh giá, phân loại viên chức năm học 2019-2020 tại các đơn vị thuộc Học viện kết thúc trước ngày 25 tháng 6  năm 2020.

6. Nội dung đánh giá viên chức

6.1. Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

- Việc thực hiện nghĩa vụ khác của viên chức.

6.2. Đối với viên chức quản lý (viên chức giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Phó Trưởng phòng trở lên), ngoài việc đánh giá các nội dung tại phần (6.1) phải đánh giá thêm các nội dung sau:

- Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

- Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

7. Trình tự đánh giá viên chức

7.1. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý

- Viên chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao;

- Tập thể đơn vị sử dụng viên chức tổ chức họp và đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;

- Trưởng khoa, Trưởng ban và tương đương (Sau đây gọi là Trưởng đơn vị) nhận xét về kết quả tự đánh giá của viên chức, đánh giá những ưu, nhược điểm của viên chức trong công tác, soát xét theo tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức để xếp loại viên chức, báo cáo Giám đốc Học viện phê duyệt.

7.2. Đối với viên chức quản lý, giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm.

- Viên chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác;

- Toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị dự cuộc họp đánh giá, phân loại và đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp.

7.3. Đối với viên chức quản lý, giữ chức vụ Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Trưởng bộ môn, Phó Trưởng bộ môn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.

- Viên chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác;

- Tập thể Lãnh đạo Khoa, Trưởng bộ môn, Phó Trưởng bộ môn hoặc Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Đại diện Chi ủy Khoa, Viện; Đại diện Công đoàn Khoa, Viện; Đại diện Đoàn Thanh niên Khoa, Viện (nếu có) tổ chức họp và đóng góp ý kiến. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp.

7.4. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức

- Giám đốc Học viện trực tiếp đánh giá, quyết định xếp loại viên chức quản lý sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi viên chức quản lý làm việc và ý kiến của Thường vụ Đảng ủy Học viện;

- Giám đốc Học viện phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại viên chức không giữ chức vụ quản lý của Trưởng các đơn vị.

8. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức: Thực hiện theo bộ tiêu chí gửi kèm. 

9. Xếp loại viên chức

Căn cứ vào nội dung, tiêu chí phân loại đánh giá, viên chức được xếp loại theo 4 mức sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Hoàn thành nhiệm vụ;

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu không nhất trí với kết quả đánh giá và xếp loại thì viên chức được quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền.

10. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào các nội dung trên đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc đúng tiến độ.

11. Hồ sơ  đánh giá, phân loại viên chức

Hồ sơ đánh giá và phân loại viên chức gửi về Ban TCCB trước ngày 15/7/2020 tại phòng 307 nhà Hiệu bộ, 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, gồm:

+ Phiếu đánh giá viên chức năm học 2019-2020: Mẫu 1A - áp dụng đối với viên chức quản lý; Mẫu 1B - áp dụng đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý.

+ Biên bản họp của đơn vị;

+ Bản tổng hợp kết quả xếp loại viên chức của đơn vị (Mẫu 2A)

Ghi chú:

- Các đơn vị lấy mẫu phiếu đánh giá viên chức trên Website của Học viện;

- Sau ngày 15/7/2020, Ban Tổ chức cán bộ không nhận bổ sung Hồ sơ đánh giá, phân loại viên chức của các đơn vị.

Ban TCCB
Số lần đọc: 1887

Danh sách liên kết