Tìm
English
Thứ ba, 31/08/2021 - 16:36

QĐ Về việc ban hành Quy chế tạm thời tổ chức hoạt động của Ban Điều hành chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học tại Học viện Tài chính
Số: 732/QĐ-HVTC ngày 06 tháng 8 năm 2021

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ vào Quyết định số 658/QĐ-HVTC ngày 20/7/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v ban hành Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-HVTC ngày 03 tháng 08 năm 2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Điều hành chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học tại Học viện Tài chính;

 Theo đề nghị của Trưởng ban điều hành chương trình đào tạo từ xa và Trưởng ban Tổ chức cán bộ tại Tờ trình số 179/TTr-TCCB ngày 05/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tạm thời tổ chức hoạt động của Ban điều hành Chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học tại Học viện Tài chính.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Trưởng ban điều hành chương trình đào tạo từ xa, Chánh Văn phòng Học viện, Trưởng ban Quản lý đào tạo, Trưởng ban Tài chính kế toán, Trưởng các đơn vị thuộc Học viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban điều hành chương trình đào tạo từ xa
Số lần đọc: 680

Danh sách liên kết