Tìm
English
Thứ ba, 03/01/2017 - 14:25

Quy định về quản lý sinh viên
Các quy định về quản lý sinh viên

TT

CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Trang

 

Quy định công tác sinh viên Học viện Tài chính đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (Ban hành theo Quyết định số: 1576/QĐ-HVTC ngày 28/12/2016  – Áp dụng đối với sinh viên hệ Đại học chính quy)

3

1

Quy định về công tác sinh viên Học viện Tài chính theo Hệ thống tín chỉ (Ban hành theo Quyết định số: 711/QĐ-HVTC ngày 09 /8/2012 và Quyết định số 720/QĐ-HVTC ngày 09/8/2013 – Áp dụng đối với sinh viên hệ Liên thông đại học, hệ Đại học bằng 2)

25

2

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ Đại học chính quy (Ban hành theo Quyết định số: 1174/QĐ-HVTC ngày  27/11/2015)

46

3

Quy định về công tác sinh viên nội trú của Học viện (Ban hành theo Quyết định  số: 716 /QĐ-HVTC ngày 09 /8/2012)

59

4

Quy định về công tác sinh viên ngoại trú (Ban hành theo Quyết định số: 715/QĐ-HVTC ngày 09 /8/2012)

66

5

Quy định công tác cố vấn học tập (Ban hành theo Quyết định số: 717/QĐ-HVTC ngày  09 /8/2012)                  

71

6

Quy định đối với Ban cán sự lớp và Cán sự lớp tín chỉ (Ban hành theo Quyết định số: 714 /QĐ-HVTC ngày  09/8/2012)

76

7

Quy định về công tác người nước ngoài học tập tại Học viện Tài chính. (Ban hành theo QĐ số:  730 /QĐ-HVTC ngày  12/8/2015)

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải toàn bộ Quy định về Quản lý sinh viên

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 17624

Danh sách liên kết