Tìm
English
Thứ hai, 19/08/2019 - 11:41

Thông báo Về việc vay vốn, miễn, giảm học phí Học kỳ I, năm học 2019-2020
Số: 06 /TB-CTCT&SV ngày 16 tháng 8 năm 2019

Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, miễn, giảm học phí, Ban CTCT&SV thông báo đến các khoa, lớp sinh viên CQ54,55,56; LC21, 22 như sau:

1. Đối tượng được vay vốn:

a) Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ, những người còn lại không có khả năng lao động.

b) Sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

c) Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã (phường) nơi cư trú.

2. Đối tượng được miễn học phí:

a) Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

b) Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

c) Sinh viên (từ 16 đến 22 tuổi) thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.

d) Sinh viên hệ cử tuyển.

e) Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

f) Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

3. Đối tượng được giảm 70% học phí:

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Đối tượng được giảm 50% học phí:

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

5. Quy trình và thời gian thực hiện:

+ Sinh viên thuộc đối tượng được vay vốn tự kê khai Giấy xác nhận (Mẫu dowload trên CTTĐT) nộp cho Lớp trưởng, Lớp trưởng lập Danh sách sinh viên đề nghị vay vốn nộp về Ban CTCT&SV (Mr.Triều), P.209 khu Nhà hiệu bộ, (Mẫu danh sách dowload trên CTTĐT) trước ngày 27/8/2019; các lớp nhận lại Giấy xác nhận tại ô thư báo (sảnh tầng 2 khu Giảng đường).

+ Sinh viên LC22 thuộc đối tượng (2) (3) (4) tự kê khai Đơn đề nghị miễn, giảm học phí, Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập (Mẫu dowload trên CTTĐT) gửi cho Lớp trưởng kèm hồ sơ minh chứng (Chi tiết xem hướng dẫn). Lớp trưởng lập Danh sách và nộp về Ban CTCT&SV (Mr. Triều), P.209 khu Nhà hiệu bộ trước ngày 31/7/2019 (Mẫu danh sách dowload trên CTTĐT).

Tải các Mẫu danh sách kèm Thông báo

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 2959

Danh sách liên kết