Tìm
English
Thứ ba, 24/11/2020 - 14:38

Thông báo V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2020-2021
Số: 33/TB-CTCT&SV ngày 23 tháng 11 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-HVTC ngày 27/11/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy;

Căn cứ Tờ trình số 25/TTr-CTCT&SV ngày 04 tháng 05 năm 2020  về việc thay đổi cách thức đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên;

Ban Công tác chính trị và sinh viên thông báo:

1. Sinh viên hệ đại học chính quy khóa CQ55, CQ56, CQ57,CQ58 tự đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2020-2021 qua tài khoản cá nhân trên Cổng đăng ký học tín chỉ (www.dangkytinchi.hvtc.edu.vn) (xem hướng dẫn tại đây)

2. Thời gian sinh viên tự đánh giá KQRL học kỳ I năm học 2020-2021

Khóa

Thời gian sinh viên tự đánh giá KQRL

Ghi chú

CQ55

Từ ngày 02/12 đến ngày 04/12/2020

 

CQ56

Từ ngày 05/12 đến ngày 07/12/2020

 

CQ57

Từ ngày 08/12 đến ngày 10/12/2020

 

CQ58

Từ ngày 11/12 đến ngày 13/12/2020

 

3. Tập thể lớp sinh viên, Hội đồng đánh giá KQRL cấp khoa đánh giá KQRL của sinh viên học kỳ 1 năm học 2020-2021 hoàn thành trước ngày 20/12/2020.

Tài liệu HĐ cấp khoa gửi về Ban CTCT&SV (phòng 100 nhà hiệu bộ đ/c Chiến).

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, Cố vấn học tập các lớp sinh viên, Ban cán sự các lớp sinh viên triển khai nội dung Thông báo này đến toàn thể sinh viên, phối hợp với Ban CTCT&SV để triển khai công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy học kỳ I năm học 2020-2021 theo quy định./.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 1826

Danh sách liên kết