Tìm
English
Thứ hai, 23/05/2022 - 15:36

Thông báo V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2021-2022
Số: 13 /TB-CTCT&SV ngày 23 tháng 5 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-HVTC ngày 27/11/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy;

Căn cứ Tờ trình số 25/TTr-CTCT&SV ngày 04 tháng 05 năm 2020  về việc thay đổi cách thức đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên;

Ban Công tác chính trị và sinh viên thông báo:

1. Sinh viên CQ58,CQ59 thực hiện kê khai thông tin lý lịch sinh viên, Nội trú (đối với sinh viên ở trong ký túc xá của Học viện) và ngoại trú (đối với sinh viên trọ ở ngoài ) qua tài khoản cá nhân trên Cổng đăng ký học tín chỉ (mục sửa thông tin).

Thời gian kê khai thông tin từ ngày 01/6/2022 đến ngày 09/6/2022.

2. Sinh viên hệ đại học chính quy khóa CQ57, CQ58, CQ59 tự đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2021-2022 qua tài khoản cá nhân trên Cổng đăng ký học tín chỉ (https://dangkytinchi.hvtc.edu.vn) (xem hướng dẫn tại đây)

3. Thời gian sinh viên tự đánh giá KQRL học kỳ II năm học 2021-2022

Khóa

Thời gian sinh viên tự đánh giá KQRL

Ghi chú

CQ57

Từ ngày 01/6 đến ngày 03/6/2022

 

CQ58

Từ ngày 04/6 đến ngày 06/6/2022

 

CQ59

Từ ngày 07/6 đến ngày 09/6/2022

 

4. Tập thể lớp sinh viên, Hội đồng đánh giá KQRL cấp khoa đánh giá KQRL của sinh viên học kỳ II năm học 2021-2022 hoàn thành trước ngày 20/6/2022 theo Quy định.

Tài liệu HĐ cấp khoa gửi về Ban CTCT&SV (phòng 100 nhà hiệu bộ đ/c Chiến).

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, Cố vấn học tập các lớp sinh viên, Ban cán sự các lớp sinh viên triển khai nội dung Thông báo này đến toàn thể sinh viên, phối hợp với Ban CTCT&SV để triển khai công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy học kỳ II năm học 2021-2022 theo quy định./.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 17741

Danh sách liên kết