Tìm
English
Thứ tư, 23/11/2022 - 10:30

Thông báo V/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
Số: 1365/TB-HVTC ngày 23 tháng 11 năm 2022

Căn cứ Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ hướng dẫn tại Quyết định số 782/QĐ-BTC ngày 08 tháng 4 năm 2021 về Ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý, kiểm soát của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-HVTC ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc phê duyệt danh sách cán bộ, viên chức thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập năm 2022.

Ban Tổ chức cán bộ đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo và triển khai đến các viên chức là đối tượng thuộc diện kê khai tài sản hàng năm, kê khai tài sản lần đầu và kê khai tài sản bổ sung tiến hành thực hiện việc kê khai tài sản năm 2022 theo đúng qui định của pháp luật.

1. Người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm gồm: 

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám đốc Học viện;

- Viên chức giữ chức vụ quản lý từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên được qui định tại phụ lục III, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về danh mục người phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo qui định tại khoản 2, điều 10 Nghị định130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị;

- Viên chức thuộc Ban TCKT. (danh sách theo Quyết định)

2. Người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu gồm:

- Người lần đầu giữ vị trí công tác (Viên chức được bổ nhiệm năm 2022) được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 34;  Điểm b, Khoản 1, Điều 36 Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14. (danh sách theo Quyết định)

3. Người thuộc diện kê khai tài sản bổ sung gồm:

- Người đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP nhưng không thuộc diện kê khai tài sản hàng năm nếu có biến động về tài sản (tăng/giảm) từ 300.000.000VNĐ (Ba trăm triệu VNĐ) trở lên thì tiến hành kê khai bổ sung theo qui định tại Khoản 2, Điều 36 Luật phòng chống tham nhũng, và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ đối với nội dung kê khai.

4. Hình thức công khai tài sản thu nhập:

Lãnh đạo các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế, thời gian biểu, lịch làm việc của đơn vị mình chủ động triển khai thực hiện việc kê khai tài sản và tổ chức họp công khai tài sản, thu nhập tại đơn vị.

5. Tổ chức thực hiện:

- Ban tổ chức cán bộ: Là đầu mối nhận bản kê khai, biên bản họp của các đơn vị, kiểm tra, đối chiếu bản kê khai của các đơn vị gửi về, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Học viện và Bộ Tài chính.

- Ban QTTB: Chủ động chuẩn bị phòng họp theo đề nghị của các đơn vị (nếu có)

- Nhận được thông báo đề nghị lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện và nộp bản kê khai tài sản, biên bản cuộc họp về Ban Tổ chức cán bộ. (biên bản cuộc họp phải có đầy đủ chữ ký xác nhận của Trưởng đơn vị, đại diện Công đoàn, thư ký cuộc họp)

- Thời hạn nộp: trước ngày 31/12/2022

- Địa điểm: Ban Tổ chức cán bộ, phòng 414, nhà Hiệu bộ (đ/c Viện).

- Mẫu kê khai và bản hướng dẫn các đơn vị tải về từ Website của Học viện. (Link tải)

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 2451

Danh sách liên kết