Tìm
English
Thứ ba, 14/11/2023 - 14:38

Thông báo Về việc thực hiện bảo hiểm y tế sinh viên năm 2024
Số: 2033/TB- HVTC ngày 14 tháng 11 năm 2023

Thực hiện Luật bảo hiểm y tế(BHYT) số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 01/01/2015 trong đó quy định học sinh, sinh viên(HSSV) là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/05/2023 về quy định mức lương cơ sở đối với CB, CC, VC và lực lượng vũ trang; Thông báo số 2799/TB-BHXH ngày 19/06/2023 của BHXH thành phố Hà Nội về Mức lương cơ sơ làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN;

Căn cứ Công văn số 3049/BHXH-QLT ngày 29/07/2019 của BHXH thành phố Hà Nội về hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV; Công văn số 490/ BHXH- BTL ngày 25/8/2023 của BHXH quận Bắc Từ Liêm về thực hiện nộp tiền, gia hạn thẻ BHYT học sinh sinh viên năm học 2023- 2024.

Học viện Tài chính thông báo mức thu bảo hiểm y tế của sinh viên năm 2024. Cụ thể sau:

1. Mức thu.

STT

Khóa

Số tháng

Mức thu/1SV

Hạn sử dụng thẻ

Ghi chú

1

 

ĐHCQ Khóa 58+ ĐT liên kết( SV năm cuối)

 

09

510.300

01/01 đến 30/09

Mức đóng  theo lương cơ bản là: 1.800.000đ). Trong đó: SV đóng 70%;  NSNN hỗ trợ 30%).

Cụ thể: Số tiền sinh viên phải đóng = 1.800.000đ x 4,5% x số tháng tham gia  x  70%.

2

ĐHCQ Khóa 59+60+ ĐT liên kết( SV năm 2+3)

12

680.400

01/01 đến 31/12

2. Hình thức thu:

- Ban cán sự các lớp thu tiền và lập danh sách mua BHYT( theo mẫu) của lớp mình,  nộp về Văn phòng khoa;

- Văn phòng khoa nộp tiền về Ban Tài chính Kế toán kèm theo bảng kê thu tiền. Đồng thời photo danh sách nộp tiền về Trạm y tế trước ngày 08/12/2023 để tổng hợp rà soát gửi cơ quan bảo hiểm phát hành thẻ.

3. Lưu ý:

Sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc: Doanh nghiệp, Hộ nghèo, Cận nghèo, Hộ gia đình, Dân tộc, Bảo trợ xã hội,… còn hạn thì không nộp tiền tham gia BHYT tại trường, mà chỉ Photo thẻ BHYT nộp cho ban cán sự lớp./.

Trạm Y tế Học viện
Số lần đọc: 14757

Danh sách liên kết