Tìm
English
Thứ hai, 15/01/2024 - 12:28

Kết luận Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2023-2024
Số: 26/TB-HVTC ngày 05 tháng 01 năm 2024

Ngày 04/01/2024, Học viện tổ chức Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2023-2024. Được sự ủy quyền của GS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, PGS.,TS. Trương Thị Thủy – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã chủ trì Hội nghị với sự tham gia của các thành viên trong thành phần giao ban đào tạo.

Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác đào tạo từ sau Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2022-2023 đến nay; đồng thời đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, quản lý phục vụ đào tạo trong toàn Học viện.

Chủ trì hội nghị kết luận những nội dung sau:

I - ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

Trong học kỳ vừa qua các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã có cố gắng chủ động trong việc phối hợp thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác đào tạo và quản lý đào tạo, về cơ bản đã hoàn thành công tác theo kết luận giao ban học kỳ II năm học 2022- 2023. Tuy nhiên, còn một số công việc chưa hoàn thành và yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

II. CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM ĐẾN HẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế để tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao đạt kết quả tốt. Các công việc trọng tâm cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ (có phụ lục kèm theo), trong đó chú ý một số công việc trọng tâm theo các nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ giảng viên và sinh viên; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế của Học viện; tạo ra môi trường giáo dục văn minh trên tinh thần phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, Chính quyền và các đoàn thể trong Học viện.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh năm 2024 các hệ đào tạo, đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu, đúng quy định và đạt chất lượng đầu vào tốt. Chú trọng xây dựng Quy chế và Đề án tuyển sinh năm 2024 phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 của Học viện; lập kế hoạch và tăng cường công tác tư vấn tuyển sinh năm 2024 khoa học, chuyên nghiệp và tạo hiệu ứng tốt đối với thí sinh, phụ huynh và cộng đồng xã hội.

3. Thường xuyên rà soát, đổi mới nội dung chương trình đào tạo (CTĐT), đề cương học phần phù hợp đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và yêu cầu chuẩn đầu ra của CTĐT; đặc biệt, hoàn thành Đề án đổi mới CTĐT định hướng nghề nghiệp thay thế cho CTĐT chất lượng cao, hoàn thành CTĐT mới đối với các chuyên ngành mở năm 2023. Đồng thời, hoàn thiện giáo trình, bài giảng gốc các môn học đã được duyệt theo kế hoạch NCKH của năm học 2023-2024. Tăng cường công tác biên soạn giáo trình phục đào tạo sau đại học.

4. Chú trọng đổi mới phương pháp dạy – học, phương pháp kiểm tra/đánh giá phù hợp, chương trình dạy học gắn chặt chẽ lý luận với thực tiễn để đảm bảo cho sinh viên ra trường có việc làm.

5. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu công việc. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức trong Học viện.

6. Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuyển đổi số. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động quản lý đào tạo, NCKH và hoạt động dạy – học.

7. Tiếp tục triển khai công tác Tự đánh giá và Đánh giá ngoài các chương trình đào tạo trình độ đại học và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

8. Tiếp tục rà soát, cập nhật phần mềm thi TNM đảm bảo đánh giá người học một cách khách quan, công bằng. Rà soát, bổ sung đề thi (gồm cả thi TNM) hàng kỳ đảm bảo đúng quy trình, quy định và phù hợp với chương trình dạy học.

9. Lập và lưu kế hoạch đào tạo năm học 2024-2025 các hệ đào tạo; thời khóa biểu học kỳ I (2024-2025), lịch thi học kỳ II (2023-2024); lịch học và thi lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù học đợt 2 học kỳ II (2023-2024), đợt 1 học kỳ I (2024-2025), kỳ phụ 2023-2024. Tổ chức đăng ký tín chỉ và xử lý kết quả đăng ký tín chỉ lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù; kỳ phụ 2023-2024; học kỳ I (2024-2025). Lập lịch và phối hợp tổ chức cho sinh viên CQ61 đi học GDQP&AN tại Đại học Hùng vương trong học kỳ II (2023-2024).

10. Tổ chức thi, chấm, trả điểm thi, thông báo kết quả thi kết thúc học phần/môn học học kỳ II năm học 2023-2024; các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù; các lớp kỳ phụ 2023-2024 đảm bảo đúng quy chế, quy trình và kịp thời.

11. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình học và thi; công tác quản lý điểm, bài thi của các hệ đại học và sau đại học theo quy định.

12. Các khoa, cố vấn học tập quan tâm, nhắc nhở sinh viên hoàn thành tốt chuẩn đầu ra của khóa học để đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

13. Nâng cao chất lượng phục vụ, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn và truyền thông nội bộ nhằm không ngừng nâng cao hình ảnh và vị thế của Học viện.

14. Tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy – học và nâng cao ý thức sử dụng trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo các hệ đại học và sau đại học.

Học viện đề nghị lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các bộ môn và toàn thể cán bộ, giảng viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẾN HẾT HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Thông báo số  26/TB-HVTC  ngày 05 /01/2024  của Giám đốc Học viện Tài chính)

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước [Ban TCCB, Ban CTCT&SV và các đơn vị liên quan].

2. Công tác tuyển sinh

- Xây dựng Quy chế, Đề án tuyển sinh đại học năm 2024, Thông báo tuyển sinh và công bố thông tin tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2024 [Ban QLĐT, Khoa Tại chức, Viện ĐTQT, Dự án Toulon, Khoa SĐH, Ban điều hành CT ĐTTX và các đơn vị liên quan].

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh ĐHCQ năm 2024. Kế hoạch tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2024. Tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp hệ ĐHCQ năm 2024 [Ban QLĐT, Khoa Tại chức, Viện ĐTQT, Dự án Toulon và các đơn vị liên quan].

- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hệ Đại học văn bằng 2, Liên thông đại học (loại hình CQ, VLVH), hệ đào tạo từ xa, hệ đại học VLVH  khóa 54; hệ sau đại học theo kế hoạch [Ban QLĐT, Khoa Tại chức, Ban điều hành CT ĐTTX, Khoa SĐH].

- Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo công tác tuyển sinh năm 2023 [Ban QLĐT, Khoa Tại chức, Ban điều hành CT ĐTTX, Viện ĐTQT, Dự án Toulon, Khoa SĐH].

4. Công tác khai giảng, nhập học: Tổ chức nhập học, khai giảng các hệ đào tạo theo kế hoạch thông báo [Ban QLĐT, Khoa Tại chức, Viện ĐTQT, Dự án Toulon, Ban điều hành CT ĐTTX, Khoa SĐH].

5. Hoàn thiện các Quy định liên quan đến quản lý đào tạo

Tiếp tục rà soát các quy định quản lý đào tạo, quản lý sinh viên đảm bảo tính kịp thời và phù hợp với quy chế của Bộ GD&ĐT [Đơn vị liên quan].

6. Chương trình đào tạo, đề cương học phần, giáo trình và bài giảng

- Hoàn thành đề án xây dựng CTĐT theo định hướng nghề nghiệp [Ban xây dựng, Ban QLĐT, các đơn vi liên quan].

- Tiếp tục rà soát nội dung và xây dựng đề cương chi tiết các môn học, đặc biệt là các môn học trong CTĐT CLC hiện hành, viết giáo trình và bài giảng gốc các môn học đã được duyệt theo kế hoạch NCKH của năm học 2023-2024 [Ban QLĐT, QLKH, các Khoa, BM].

- Tăng cường biên soạn giáo trình phục vụ đào tạo sau đại học [Ban QLKH, các Khoa, BM liên quan].

7. Công tác lập kế hoạch, quản lý thực hiện kế hoạch đào tạo và điều độ kế hoạch đào tạo (TKB, lịch thi, hội trường, TTTN); thanh toán giờ giảng; tổ chức học lại; tổ chức đăng ký tín chỉ,…

- Tiếp tục triển khai và theo dõi tiến độ kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2023-2024 các hệ đào tạo [Ban QLĐT, Khoa Tại chức, Ban điều hành CT ĐTTX, Viện ĐTQT, Dự án Toulon, Khoa SĐH].

- Lập và lưu hành kế hoạch đào tạo năm học 2024-2025 các hệ đào tạo; thời khóa biểu, lịch thi, lịch thực tập tốt nghiệp các hệ đào tạo; Lập và lưu hành kế hoạch tập hợp nhu cầu học và thi lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 2 học kỳ II (2023-2024), đợt 1 học kỳ I (2024-2025); Bàn giao lịch giảng, danh sách lớp học cho Bộ môn/GV giảng dạy liên quan [Ban QLĐT, Khoa Tại chức, Ban điều hành CT ĐTTX, Viện ĐTQT, Dự án Toulon, Khoa SĐH].

- Lưu hành lịch thi kết thúc học phần/môn học đợt 1 và 2 học kỳ II năm học 2023-2024 [Ban QLĐT, các đơn vị liên quan].

- Tổ chức đăng ký tín chỉ và xử lý kết quả đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2024-2025 các hệ đào tạo [Ban QLĐT, Công ty PM; TTTT, các đơn vị liên quan].

- Bộ môn, Ban chức năng tăng cường quản lý việc thực hiện giảng dạy theo kế hoạch, đề cương học phần và quy chế đào tạo [Các bộ môn].

8. Tổ chức thi, đề thi, quản lý điểm, quản lý sinh viên

- Tổ chức thi kết thúc học phần/môn học và thi lại, chấm, trả điểm thi, thông báo kết quả thi học kỳ II năm học 2023-2024 đối với các hệ đào tạo đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đúng quy trình, quy định của Học viện [Ban KT&QLCL, các Khoa, Bộ môn, TTTT và đơn vị liên quan].

- Tăng cường các hình thức truyền thông để nâng cao ý thức của sinh viên trong việc chấp hành quy chế thi [Ban CTCT&SV, Khoa QLSV, Đoàn TN].

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị tăng cường quản lý chặt chẽ khâu tổ chức thi kết thúc học phần/môn học tại các địa điểm học, quản lý điểm, quản lý hồ sơ sinh viên, xóa tên, bảo lưu, ngừng học theo đúng quy định [Ban, Khoa, Bộ môn, các đơn vị liên quan]

- Tăng cường phối hợp ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc tổ chức thi đảm bảo minh bạch, công khai [Các Ban chức năng, TTTT, BM]

9.Tốt nghiệp, bế giảng và cấp bằng

- Tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với hệ đại học văn bằng 2, Liên thông đại học (loại hình chính quy và VLVH), hệ VLVH theo đúng kế hoạch thông báo [Ban QLĐT, Khoa SĐH, Khoa TC, Ban HTQT, Viện ĐTQT, các đơn vị liên quan].

 - Tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên CQ58 (CT chuẩn và CLC), chuẩn bị phôi bằng và phụ lục văn bằng tốt nghiệp để tổ chức in ấn; Cấp bằng tốt nghiệp sớm cho sinh viên CQ58 chương trình CLC; trao trả bằng tốt nghiệp và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên các hệ đào tạo (gồm cả khóa cũ chưa nhận bằng); Xác minh văn bằng tốt nghiệp theo yêu cầu của tổ chức, đơn vị liên quan; cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp [Ban QLĐT, Ban CTCT&SV, Khoa TC, Viện ĐTQT, Khoa SĐH và các đơn vị liên quan].

9. Công tác thanh tra, quản lý chất lượng giáo dục đại học và công tác kiểm định chất lượng.

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình học và thi của hệ ĐHCQ, hệ sau đại học; công tác quản lý điểm, bài thi của các hệ ĐHCQ, Đại học văn bằng 2, Liên thông ĐH; thi kết thúc học phần/môn học học kỳ II, thi lại học kỳ I năm 2023-2024; công tác tuyển sinh hệ Đại học văn bằng 2, Liên thông ĐH, Vừa làm vừa học [Ban TTGD, QLĐT, KT&QLCL, Khoa SĐH, Khoa TC, Viện ĐTQT, Dự án Toulon]

 - Tiếp tục tăng cường kiểm tra lịch trình giảng dạy học kỳ II năm học 2023-2024 của giảng viên trong BM [Các BM].

- Tiếp tục triển khai công tác Tự đánh giá và Đánh giá ngoài các chương trình đào tạo trình độ đại học và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ [Ban KT&QLCL, các đơn vị liên quan]

10. Công tác phục vụ đào tạo và các vấn đề khác

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cố vấn học tập cho sinh viên ở các khoa, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, thúc đẩy sinh viên Học viện thực hiện tốt hơn nội quy, quy chế của Học viện [Ban CTCT&SV, Khoa QLSV, Đoàn TN, HSV].

- Bổ sung thường xuyên các tài liệu mới phục vụ nhu cầu tham khảo tài liệu của CBGV, NCS và sinh viên tại Học viện [Thư viện].

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý đào tạo, thanh toán giờ giảng, phần mềm thi TNM nhằm nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ đào tạo [Ban QLĐT, các đơn vị liên quan và CT phần mềm ].

 - Tiếp tục tăng cường kiểm tra và khắc phục các hạn chế về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy như: mạng internet đèn chiếu, mic, máy tính tại các hội trường học, vệ sinh phòng nước, phòng học và khu vực xung quanh hội trường học [Ban QTTB và ĐTXD, TTTT].

Ban QLĐT
Số lần đọc: 12853

Danh sách liên kết