Tìm
English
Thứ sáu, 23/02/2024 - 11:2

Thông báo V/v kết quả họp Hội đồng xét NLTH năm 2023
Số: 204/HVTC-TCCB ngày 22 tháng 02 năm 2024

Kính gửi:  Các đơn vị thuộc Học viện

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Quyết định số 2609/QĐ-BTC ngày 29/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Ban Tổ chức cán bộ thông báo việc thực hiện xét NLTH năm 2023 như sau:

- Tổng số viên chức của Học viện tính đến 31/12/2023 là: 579 người

- Chỉ tiêu được nâng bậc lương trước hạn 2023 là: 10% x 579 = 57,9 làm tròn thành 58 người

- Tổng số người đủ điều kiện xét NLTH được đề nghị từ các đơn vị là: 96 người

 Căn cứ nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định tại Quyết định số 2215/QĐ-BTC ngày 26/11/2021, Quyết định số 2609/QĐ-BTC ngày 29/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng ngày 22/02/2024 về việc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2023,

HĐ xét NLTH thông báo đến các đơn vị kết quả dự kiến NLTH năm 2023:

1. Danh sách cá nhân dự kiến được NLTH năm 2023: 58 người (Biểu 01)

2. Danh sách cá nhân đủ điều kiện NLTH năm 2023 nhưng vượt quá chỉ tiêu: 38 người (Biểu 02)

(có danh sách kèm theo)

Trên đây là kết quả họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 của Hội đồng. Đề nghị các đơn vị thông báo kết quả cuộc họp cho viên chức trong đơn vị biết. Mọi ý kiến thắc mắc, đơn vị gửi về Ban TCCB trước 17h00’ ngày 29/02/2024, liên hệ trực tiếp đ/c Tuấn, ĐT: 024.3219.1984; DĐ 097.8981 555.

Ban TCCB
Số lần đọc: 4476

Danh sách liên kết